Dzięki unijnym pieniądzom będą chronić przyrodę w Pieninach

KROŚCIENKO. W budynku Pienińskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt LIFE + „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pienin. O celowości wdrożenia projektu mówił dyrektor Michał Sokołowski, główne założenia, zakres działań i finansowanie projektu przedstawiła koordynator, Iwona Mazurkiewicz.
Jak mówiła Iwona Mazurkiewicz, działania dla ochrony przyrody, podjęte w ramach tego projektu, pójdą w kierunku przede wszystkim zachowania bądź poprawy stanu zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych, ograniczania negatywnego wpływu niekontrolowanej turystyki (remontów i budowę szlaków turystycznych), ochrony stanowisk pszonaka pienińskiego (endemit występujący jedynie w Pieninach), eliminację zagrożeń dla rodzimych gatunków spowodowanych przez gatunki inwazyjne jakim są rdestowiec ostrokończysty i sachaliński jeden ze 100 najbardziej inwazyjnych gatunków świata. Młode pędy tego gatunku mogą przerastać asfalt i nawierzchnie z płyt betonowych. Podobny szkodliwy dla rodzimej roślinności był sprowadzony przed laty barszcz sosnowskiego. Mniej się już o nim mówi, bo ludzie znając jego szkodliwe działanie na zdrowie (poparzenia), unikają go, a wiele roślin zostało fizycznie zniszczonych.
Działania skupione będą także na ochronie miejsc rozrodu płazów przy jednoczesnym ograniczeniu w tych miejscach wypasu. Na polanie Majerz planowane jest zbudowanie nowego oczka wodnego, powstaną zabezpieczone odpowiednio poidła dla owiec.

Ważną rolę będzie odgrywać edukacja. W tym celu prowadzone będą przez doświadczonych pracowników PPN warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz konkursy plastyczne. Dla uczestników zajęć i warsztatów edukacyjnych zapewniony będzie bezpłatny transport do wyznaczonych miejsc spotkań.
Z warsztatów edukacyjnych będą mogli korzystać także nauczyciele przyrody szkół podstawowych oraz biologii szkół ponadpodstawowych, a także przewodnicy, flisacy i samorządowcy.

W dyskusji padło pytanie z sali, a co z tego będą mieli zwykli mieszkańcy z obszaru Pienin. Bo strategia ochrony przyrody wymusza ograniczenia.

Takie myślenie jest błędne, bowiem – odpowiadali Michał Sokołowski i Iwona Mazurkiewicz - właśnie przyroda jest magnesem przyciągającym olbrzymią ilość turystów w rejon Pienin, a jego ochrona spowoduje i wymusi rozwój turystyki, gastronomii, agroturystyki, zwiększenie miejsc noclegowych i handlu.

Spowoduje także rozwój infrastruktury, lokalnych firm, przyciągnie zewnętrznych inwestorów (możliwość sprzedaży gruntów), rolnictwa (w tym agroturystyki), spowoduje możliwość uzyskania większych dopłat z ARiMR-u przez wybranie odpowiedniego pakietu związanego z ochroną gatunków roślin i zwierząt.

Program zakłada wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację ochrony środowiska polityki oraz identyfikacje i promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Jego realizacja rozpoczęła się już 1 września, a zakończy się 30 czerwca 2018 roku.

Przez ponad 4 lata pracownicy PPN z partnerami: Unią Europejską, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Natura 2000 będą prowadzić wielokierunkowe działania i spotkania upowszechniające ochronę środowiska.

Na realizacje projektu przeznaczona została kwota 1 276 538 Euro - Unia Europejska 638 269 Euro (50%), NFOŚiGW 573 924 Euro (44.96%), środki własne PPN 64 345 Euro (5.04%).

Tekst i zdjęcia Stanisław Zachwieja

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 12.12.2013 18:08