Nowy Targ zamierza zrobić porządek z reklamami w centrum i wzdłuż zakopianki

NOWY TARG. Podczas ostatniej w tym roku sesji, radni chcą podjąć uchwałę dotyczącą zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała ma wprowadzić 3 strefy krajobrazowe: tzw. Stare Miasto, pas dróg krajowych i zakopianki o szerokości 50 m i "pozostały teren".
Tak zwana "ustawa krajobrazowa" z 2015 roku dała gminom możliwość określania w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich rozmiarów oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonywane.

"Zastosowane tych przepisów może zapobiec dalszej dewastacji przestrzeni publicznej, z jaką aktuanie mamy do czynienia, poprzez dowolne i nie kontrolowane umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych, które niejednokrotnie szpecą krajobraz miasta. Dotyczy to przede wszystkim terenów wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym zakopianki, które obok m. in. bezpośredniego wjazdu do Zakopanego są niechlubnym przykładem degradacji krajobrazu na skalę kraju" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

- Teraz rozmieszczanie reklam cechuje się dużą przypadkowością i niejednorodnością i pomimo zastosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących sytuowania reklam - samorząd nie miał praktycznie narzędzi do ich egzekwowania. Przykład? Podejmowane przez UM działania w obrębie Rynku na podstawie ustaleń planu miejscowego Nowy Targ 22 centrum dały stosunkowo niewielki efekt. Po akcji informacyjnej, niektórzy właściciele kamienic dostosowali reklamy do wymogów planu. Wobec pozostałych właścicieli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowanego miał przeprowadzić postępowania administracyjne, a efekt tych postępowań widoczny jest dzisiaj na elewacjach kamienic przy Rynku - komentuje burmistrz Grzegorz Watycha.

Dodatkowo, postawienie w sierpniu br. olbrzymiej tablicy reklamowej przy zbiegu ulic Szaflarskiej i Królowej Jadwigi - przesłaniającej prawie całą elewację dwóch budynków uwidoczniło - co przyznają sami urzędnicy - "niemożność egzekwowania przez burmistrza zapisów dotyczących urządzeń reklamowych oraz nieskuteczność egzekwowania decyzji PINB".

Inny przykład to tereny wzdłuż zakopianki na Równi Szaflarskiej, w obrębie planu miejscowego Nowy Targ 26. W tym przypadku ustalenia planu co do lokalizacji reklam nie są w ogóle respektowane.

To drugie podejście nowotarskiego samorządu do porządkowania przestrzeni publicznej. W lipcu 2018 roku powstał projekt uchwały - poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami, nie spotkał się jednak z aprobatą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przygotowano więc kolejny, który znacznie różni się od poprzedniego. Zmiana dotyczy m in. wydzielenia tylko 3 stref krajobrazowych. Pierwsza to centrum Nowego Targu i historyczne przedmieścia, mieszczące się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, druga - to pas dróg krajowych i zakopianki o szerokości 50 m w terenie zabudowanym i 200 m poza nim. Trzecia strefa - to "teren pozostały". W dwóch pierwszych strefach ma obowiązywać całkowity zakaz stawiania reklam, w trzeciej - przepisy będą łagodniejsze.

W kwietniu br. projekt został skierowany do ponownego opiniowania i uzgodnienia. Tym razem wszystkie urzędy i organy zaopiniowały go pozytywnie.

Nowa uchwała regulująca kwestie ładu przestrzennego obejmującego reklamy, ogrodzenia i małą architekturę określać ma także tzw. opłaty reklamowe i kary w przypadku reklam nie spełniających wymogów uchwały. Radni zajmą się tym podczas sesji 27 grudnia.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 13.12.2019 11:24