Wójt odpowiada na zarzuty mieszkańca. "Staramy się obniżać koszty i usprawniać system odbioru odpadów"

- Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że z roku na rok ceny za zagospodarowanie odpadów, jakie ponosić musza mieszkańcy rosną. Nie chcemy biernie się temu przyglądać, dlatego podejmujemy działania, które mogą zahamować wzrost tych cen w kolejnych latach - tak wójt gminy Szaflary odpowiada na pojawiające się zarzuty ze strony mieszkańców.
O skargach jednego z mieszkańców pisaliśmy w artykule List. "Zabieranie odpadów bio raz na miesiąc to za mało. Czy ktoś wie jak to będzie śmierdzieć?". Czytelnik pisał, że choć w 2021 roku ceny za odbiór odpadów pozostały bez zmian (ostatecznie cena wzrosła z 22 do 26 zł od mieszkańca), to częstotliwość zabieranych śmieci zmalała, a gabaryty trzeba dowozić.

W odpowiedzi wójt gminy Rafał Szkaradziński tłumaczy, że harmonogram odbioru odpadów zmienił się w celu usprawnienia zbiórki odpadów oraz ograniczenia kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych, które mają bezpośredni wpływ na cenę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Harmonogram ten nie był zmieniany od 2013 roku, czyli od przejęcia zadań funkcjonowania gospodarki odpadami przez gminy - podkreśla wójt. - Aktualny harmonogram został opracowany na podstawie znowelizowanego Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary oraz uchwały Rady Gminy Szaflary. - Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest wzorowana również na harmonogramach wielu innych gmin, gdzie ten sposób odbioru dobrze funkcjonuje. Odbiór wszystkich 5 frakcji co dwa tygodnie jest stosowany coraz rzadziej - podkreśla.

Gmina, jak przekonuje, stara się wpłynąć na obniżenie kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, poprzez wprowadzanie szeregu zmian, które będą procentować w kolejnych latach.

- Zmiany zawsze budzą niepewność u mieszkańców gminy, ale staramy się każdorazowo szczegółowo informować mieszkańców o nowych zasadach i sposobie ich wdrażania, jednocześnie prezentując elastyczne podejście, w sytuacji, gdy zaproponowane rozwiązania nie będą prawidłowo funkcjonowały. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że z roku na rok ceny za zagospodarowanie odpadów, jakie ponosić musza mieszkańcy rosną, nie chcemy biernie się temu przyglądać, dlatego podejmujemy działania, które mogą zahamować wzrost tych cen w kolejnych latach. Zaznaczyć przy tym należy, że na koszty ponoszone przez mieszkańców za odpady składa się cena, jaką firmy wyłonione w drodze przetargu zaoferują za zagospodarowanie i transport odpadów. Gmina jedynie pełni rolę pośrednika - mówi Rafał Szkaradziński.

Jeśli chodzi o zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, to sposób ich odbioru, z wyznaczonych punktów na terenie każdej miejscowości, zamiast sprzed posesji, był podyktowany chęcią usprawnienie zbiórki, skrócenia czasu jej trwania oraz w szczególności niezaburzania estetyki gminy i utrzymania porządku w czasie zbiórki. - Odpady wystawiane przed posesję były uciążliwe dla mieszkańców poruszających się chodnikami i jezdnią, zbiórka trwała zwykle o wiele dłużej niż zaplanowano w harmonogramie, często kilka tygodni, ponieważ nie każdy stosował się do wyznaczonych terminów odbioru, a gabaryty musiały być odebrane - tłumaczy wójt Szaflar. - Decyzja o zmianie sposobu odbioru była wzorowana na innych gminach, gdzie system ten dobrze funkcjonuje od kilku lat. Duża część mieszkańców, albo członków ich rodzin czy sąsiadów, posiada środki transportu oraz sprzęty rolnicze odpowiednie do przetransportowania wielkogabarytów, dlatego dostarczenie odpadów do wyznaczonych punktów nie powinno być bardzo uciążliwe.

W odpowiedzi na pytania o stosowanie worków lub pojemników na śmieci, wójt przypomina, że ze względu na rozproszony charakter gminy ustalony jest odbiór odpadów w workach. - Nieruchomości wzdłuż dróg prywatnych dostarczają worki na pobocza dróg publicznych, ponieważ odbiór odpadów musi odbywać się wzdłuż dróg publicznych, więc odbiór z pojemników byłby niemożliwy - wyjaśnia. - Na terenie gminy jest również wiele miejsc, gdzie dojazd śmieciarkami jest niemożliwy, a specjalne samochody do odbioru worków tam dojeżdżają. Musimy brać pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców, posiadających nieruchomości w różnych terenach naszej gminy, więc odbiór worków jest najsprawniejszą formą zbiórki. Worki można przetrzymywać w stojakach do tego przystosowanych, worki z otwartych kubłów również są odbierane. Warunek odbioru i transport odpadów ze specjalnych plastikowych pojemników wpłynąłby ponadto na zwiększenie ceny usługi, a tym samym kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Wiejski charakter gminy pozwala na bezproblemowe przeprowadzanie zbiórek w ustalony sposób.

Włodarz gminy przypomina też, że w tym roku nastąpiła zmiana sposobu dystrybucji worków na odpady. Po raz pierwszy worki będą przekazywane w pakietach dwa razy do roku na całe gospodarstwo domowe. - Przewidujemy, że taki sposób dystrybucji wpłynie nie tylko na ograniczenie zużycia worków lub ich przypadkowego zniszczenia, ale również na to, że, każdy mieszkaniec będzie miał odpowiednią liczbę worków w danym kolorze i nie będzie musiał każdorazowo iść do urzędu po worki, tak jak to było dotychczas, jeżeli firma dystrybuująca worki nie zostawiła ich na danej posesji w wystarczającej ilości lub odpowiednim kolorze - mówi. - Oczywiście nie wprowadzamy ograniczeń co do ilości wydawanych worków. Jeżeli w danym gospodarstwie pakiet worków się skończy przed upływem półrocza, w dalszym ciągu możliwe będzie pobranie ich w Urzędzie Gminy, za potwierdzeniem odbioru.

Odnosząc się do kwestii zawartych w liście czytelnika, dotyczących Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wójt informuje, że PSZOK jest dodatkowym miejscem, gdzie mieszkańcy gminy Szaflary mogą oddać bezpłatnie odpady komunalne np. remontowe, zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, mieści się on pod adresem Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115.

Odpady można oddawać bez limitów, nawet kilka razy w roku, pod warunkiem iż są to odpady powstałe w gospodarstwie domowym. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Gminy Szaflary www.szaflary.pl oraz w bezpłatnej Aplikacji „Moje Odpady”.

oprac. r/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 26.01.2021 14:00