Wtorek, 14 lipiec 2020, Imieniny: Marcelina, Ulryka, Bonawentury
Czarny Dunajec i okolice
Clouds
20°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 45
Clouds
20°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 45
Clouds
20°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 45
Clouds
21°
Wiatr: 3.6 km/h Wilgotność: 49
Clear
21°
Wiatr: 3.204 km/h Wilgotność: 62
Clouds
17°
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 45
Jakość powietrza
Nowy Targ
Bardzo dobra
Zakopane
Bardzo dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

ogłoszenia

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.49.2019 (numer: 871826)

Dodano 37 tygodni temu, 23.10.2019 12:14
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1438 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2019r. o godz. 10:30 a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się LICYTACJA PUBLICZNA

ułamkowej części – 6/10 prawa użytkowania wieczystego oraz odrębnej własności budynków i urządzeń ujawnionych w Księdze Wieczystej numer NS1T/00091345/8, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha. położoną w miejscowości Nowy Targ (miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), należącej do P. Kowalskiego Wieńczysława

ułamkowej części – 4/10 prawa użytkowania wieczystego oraz odrębnej własności budynków i urządzeń ujawnionych w Księdze Wieczystej numer NS1T/00091345/8, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha. położoną w miejscowości Nowy Targ (miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), należącej do P. Zastawnik Marka

Końcowy termin użytkowania działki oddanej w użytkowanie wieczyste oraz budynków i urządzeń stanowiących odrębną własność przypada na dzień 05.12.2089r. Właścicielem wieczystym jest Skarb Państwa.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Targu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr X/81/2015 z dnia 29.06.2015r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym województwa małopolskiego Nr 2015.4294 z dnia 10.07.2015r. działka ewid. nr 9938/101 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem planu P.5 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 8.517,5 m², kubatura - 30.185,2 m³, powierzchnia zabudowy – 1.638,27 m². Nieruchomość wybudowana w roku 1960 położona jest w zachodniej części miasta Nowy Targ, na terenie byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania produkcyjno-magazynowe, handlowe i usługowe oraz tereny leśne i ścieżka rowerowa. Lokalizacja nieruchomości jest korzystna, z dobrą dostępnością komunikacyjną. Dojazd odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości jest regularny, korzystny. Wielkość gruntu korzystna. Możliwość zagospodarowania nieruchomości jest bardzo dobra.

Działka zabudowana jest budynkiem usługowo-produkcyjnym w zabudowie szeregowej (budynki sąsiednie w zabudowie parterowej), VI-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, na rzucie prostokąta z parterem wysuniętym poza obrys pierwszego piętra. Obiekt wykonany jest w bardzo prostej formie z regularnym układem otworów okiennych. Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe wykonane na żelbetowych belkach, przy każdej z nich znajduje się dźwig towarowy. Budynek wykonany jest z w technologii prefabrykowanej, szkieletowej, żelbetowej, kryty stropodachem z papą. Fundamenty są żelbetowe, stropy prefabrykowane, oparte na żelbetowych słupach. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji są w formie wypełnienia stalowego szkieletu nośnego. Ściany nośne wykonano z płyt żelbetowych. Nadproża otworów okiennych i drzwiowych wykonano jako żelbetowe. Konstrukcja ścian działowych w budynku mieszana. Występują ściany murowane z cegły ceramicznej, ścianki konstrukcji drewnianej, lekkie ściany systemowe GK na ruszcie stalowym, przepierzenia z płyt drewnopochodnych. Podłogi w zależności od lokali i przeznaczenia pomieszczeń, w niektórych pomieszczeniach z dodatkowymi warstwami wykończeniowymi. Na korytarzach, holach głównych i stopniach klatki schodowej jest kamień szlifowany. W lokalach biurowych posadzki są zróżnicowane – od parkietu drewnianego poprzez linoleum, aż do wykładziny dywanowej. Kominy budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej; zlokalizowane są w ścianie w okolicach pomieszczeń sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja zapewniona jest poprzez instalację wentylacji mechanicznej. Stolarka okienna budynku jest zniszczona. Drogi zewnętrzne do piwnic i na klatkę schodową – stalowe, drzwi do lokali biurowych zróżnicowane – występują drzwi z płyt laminowanych, drewniane oraz stalowe. W lokalach biurowych ściany wewnętrzne zostały wykończone tynkiem cementowo-wapiennym Obróbki blacharskie wykonano z blachy płaskiej nawiązującej do pokrycia dachowego, poza rynnami, które są stalowe.

Budynek nie jest użytkowany. Znajduje się w stanie technicznym wymagającym licznych remontów. Miejscami występują ubytki materiału ścian nośnych. Na ścianach widoczne są ślady zawilgoceń, wykwitów grzybów i pleśni, głownie na ścianach zewnętrznych (związane jest to z brakiem izolacji przeciw-wodnej fragmentów budynku oraz z przeciekającym dachem). Widnieją liczne zarysowania nadproży oraz ścian w miejscu oparcia belek stropowych. Strop jest miejscami zawilgocony o czym świadczą wykwity solne widoczne na spodzie stropu. Stropodach ma liczne ubytki wykończenia; miejsca najbardziej krytyczne to łączenie stropodachu ze słupami nośnymi.

Obecnie budynek ma odcięte wszystkie przyłącza, a instalacje wewnętrzne nie nadają się do użytkowania. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej. Określone zużycie techniczne i funkcjonalne budynku wynosi 70%; zużycie środowiskowe nie występuje.

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00091345/8 obejmującej działkę ewidencyjną numer 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha. położonej w miejscowości Nowy Targ, dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 1.727.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu – 200.580,00 zł (dwieście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

Wartość rynkowa udziału 6/10 w zabudowanej nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00091345/8 obejmującej działkę ewidencyjną numer 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha. położonej w miejscowości Nowy Targ - stanowiącego własność P. Kowalskiego Wieńczysława wynosi 1.036.320,00 zł (słownie; jeden milion trzydzieści sześc tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – 120.348,00 zł

Wartość rynkowa udziału 4/10 w zabudowanej nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00091345/8 obejmującej działkę ewidencyjną numer 9938/101 o powierzchni 0,2177 ha. położonej w miejscowości Nowy Targ - stanowiącego własność P. Zastawnik Marka wynosi 690.880,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – 80.232,00 zł


Cena wywoławcza w I licytacji wynosi 75% wartości oszacowanego udziału w nieruchomości tj.:

dla udziału 6/10 - wynosi kwotę 777.240,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – kwotę 90.261,00 zł

dla udziału 4/10 - wynosi kwotę 518.160,00 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – kwotę 60.174 zł


Cena wywoławcza w II licytacji wynosi 70% wartości oszacowanego udziału w nieruchomości tj.:

dla udziału 6/10 - wynosi kwotę 725.424,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – kwotę 84.243,60 zł

dla udziału 4/10 - wynosi kwotę 483.616,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy sześćset szesnaście złotych 00/100), w tym wartość użytkowania wieczystego – kwotę 56.162,40 zł


Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego Urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr tel. 18 26 30 456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij