Piątek, 26 luty 2021, Imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego
Nowy Targ i okolice
Clear
10°
Wiatr: 22.212 km/h Wilgotność: 35
Clear
Wiatr: 22.212 km/h Wilgotność: 35
Clear
13°
Wiatr: 22.212 km/h Wilgotność: 35
Clouds
13°
Wiatr: 12.96 km/h Wilgotność: 58
Clear
12°
Wiatr: 22.212 km/h Wilgotność: 35
Clear
13°
Wiatr: 22.212 km/h Wilgotność: 35
Jakość powietrza
Nowy Targ
Umiarkowana
Zakopane
Umiarkowana
Rabka-Zdrój
Umiarkowana
04.01.2021, 16:22 | czytano: 731

Gospodarka śmieciowa w Szczawnicy – vademecum (komunikat)

W Szczawnicy jak na razie nie wprowadzono zmian dotyczących odbioru odpadów. Zasady i ceny pozostają bez zmian, choć nie wiadomo na jak długo. Aktualnie obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XVIII/119/2020 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zasady ogólne:
Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica została wprowadzona i funkcjonuje już od dłuższego czasu tzw. segregacja u źródła - sortowanie odpadów prowadzone w miejscu ich powstania, czyli w gospodarstwach domowych. Z wytworzonych odpadów należy wydzielić i gromadzić osobno w specjalnych workach frakcje takie jak szkło, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pak i PET), popiół i bioodpady (odpady biodegradowalne mogą być oddawane tylko i wyłącznie z nieruchomości nieposiadających kompostowników). Odpady te odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ponadto są również pewne rodzaje odpadów, które także należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i we własnym zakresie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się w miejscu dawnego składowiska odpadów w Jaworkach. Są to: odzież i tekstylia (można oddać także do pojemników na odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie miasta i gminy), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki i odpady medyczne, zużyte baterie i akumulatory oraz wszystkie rodzaje odpadów segregowanych, w przypadku konieczności oddania ich poza ustalonym harmonogramem zbiórek w terenie. Tylko pozostałe, niewymienione wyżej odpady powinny trafiać do pojemników i worków jako odpady zmieszane niesegregowane.

W Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach obowiązuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmuje on wszystkie nieruchomości zamieszkałe, również te, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza (niehandlowa) np. budynki stale zamieszkiwane przez mieszkańców, gdzie dodatkowo sezonowo lub całoroczne prowadzony jest wynajmem pokoi. Każdy objęty systemem ma obowiązek raz w roku wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć ją w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. Odpady pochodzące z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów użytku publicznego nie są objęte systemem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, na podstawie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica (między innymi MZGK). W przypadku wszelkich wątpliwości (np. czy nieruchomość powinna być objęta systemem gminnym czy też należy samemu zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady) należy skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica, w celu konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia swojego przypadku.

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica wdrożono system identyfikacji pojemników oraz worków na odpady zmieszane i segregowane za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy.
Kody kreskowe umożliwiają m.in.:
- śledzenie dziennej trasy pojazdów odbierających odpady (możliwość potwierdzenia, czy w danym dniu zostały odebrane odpady z konkretnej nieruchomości),
- weryfikację ilości oraz rodzaju odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co daje możliwość sprawdzenia, czy wypełniany jest ustawowy obowiązek segregacji odpadów,
- gromadzenie danych potrzebnych do tworzenia zestawień, raportów, analiz niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Metody naliczania opłat:
Wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w przypadku kiedy:
1. Nieruchomość zamieszkała jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale.

2. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opłata jest wyliczona na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale.
3. Nieruchomość zamieszkała nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjne a jest na niej prowadzona działalność (działalność niehandlowa) – tzw. nieruchomość mieszana obowiązują dwie metody:
    od mieszkańca - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale,

    od powierzchni - iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki określonej w uchwale.
 


Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w powiązaniu z wysokością stawek tej opłaty


Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy ustalono również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwzględnione w powyższej tabeli) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:

1) 0,70 zł za m3 zużytej wody – dla właścicieli nieruchomości które są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

2) 2,10 zł od jednego mieszkańca – dla właścicieli nieruchomości które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) 0,25 zł za m2 powierzchni lokalu – dla właścicieli nieruchomości tzw. mieszanych z części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przy zastosowaniu metody będącej iloczynem powierzchni użytkowej lokalu służącego do prowadzenia działalności.

Odbiór odpadów:
Odpady komunalne odbierane są naprzemiennie (jeden tydzień odpady segregowane, kolejny tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.) z podziałem na rejony, zgodnie z harmonogramami znajdującymi się poniżej.


Oddawane odpady powinny znajdować się w szczelnie zawiązanych workach lub pojemnikach z domkniętą klapą oraz powinny być wystawione nie później, niż o godzinie 8.00 rano w dniu zbiórki. Odpady powinny znajdować się w pojemnikach lub workach o pojemności zgodnej z informacją na kodzie kreskowym (60l, 120l - dla worków, 120l, 240l, 360l, 1100l - dla pojemników). Ponadto pojemniki powinny być przystosowane konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do odbioru odpadów w terenie przy pomocy samochodów specjalistycznych.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na cały 2021 rok:


JD / UMiG Szczawnica
najnowsze informacje
komentarze
powodzenia18:59, 4 stycznia 2021
To tylko vademecum. Konia z rzędem temu, który wydrukuje harmonogram na drukarce czarno-białej i będzie czytelny.
dodaj komentarz
regulamin
Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd.
Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).
reklama
kursy walut
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij