Poniedziałek, 23 maja
Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
Rabka Zdrój
Clouds
Wiatr: 2.376 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
Wiatr: 1.08 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
Wiatr: 3.42 km/h Wilgotność: 97 %
Clouds
Wiatr: 3.42 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
Wiatr: 2.34 km/h Wilgotność: 97 %
Jakość powietrza
24 %
Nowy Targ
20 %
Zakopane
18 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 12 | 24 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 10 | 20 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
Koronawirus
0
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
0
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
12
21
28.01.2022, 20:19 | czytano: 9279

Minister Edukacji: "Funkcję prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia pełni dr Bianka Godlewska-Dzioboń"

NOWY TARG. Minister Przemysław Czarnek kolejny raz wskazał dr. Godlewską- Dzioboń jako pełniącą obowiązki rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. Podważył także ogłoszony kalendarz wyborczy, w ramach którego wybory nowego rektora mają się odbyć 1 lutego.

arch. Podhale24
Wczoraj w MEiN w Warszawie odbyło się spotkanie zwolnionych dyscyplinarnie z podhalańskiej uczelni dr Marii Zięby i dr. Krzysztofa Waśkowskiego z Sekretarzem Stanu Wojciechem Murdzkiem. Po tym spotkaniu opublikowany został komunikat. Dziś, zareagowała dr Bianka Godlewska-Dzioboń, przedstawiając opinię ministra Przemysława Czarnka - sankcjonujące jej stanowisko.

"W związku z komunikatem Pani dr Marii Zięby z dnia 27 stycznia 2022 r., w którym Pani dr Maria Zięba podważa wcześniejsze stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, nakłaniając do destabilizacji uczelni, podżegając do działań niezgodnych z prawem oraz informując organy ścigania o nieprawdziwych faktach, przekazuję Państwu stanowisko Pana dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia br. wraz z prośbą o niezwłoczne poinformowanie Członków Wspólnoty PPUZ w Nowym Targu. Stanowisko Pana Ministra Edukacji i Nauki wyraźnie potwierdza, że wszystkie moje dotychczasowe decyzje i działania były i są zgodne z prawem" - napisała w liście do nas dr Godlewska-Dzioboń.

- Pragnę również Państwa poinformować, iż moja nieobecność w mediach jest świadomie podjętą decyzją, wynikającą z powierzonego mi zadania, jakim jest bieżące prowadzenie spraw uczelni oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Rektora, a nie rozstrzyganie istniejących sporów w przestrzeni medialnej - dodaje p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu.

Oto przekazane nam stanowisko Ministra Edukacji i Nauki z 28 stycznia 2022 r.

Pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń po. rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Szanowna Pani Rektor,
ze względu na sytuację panującą na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (PPUZ w Nowym Targu) zwracam się z prośbą o poinformowanie społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu - w sposób przyjęty w uczelni - o stanowisku Ministra Edukacji i Nauki w sprawie.

Szanowni Państwo Członkowie Wspólnoty PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), dalej „ustawa PSWN” , |w przypadku odwołania rektora uczelni publicznej, w okresie od dnia jego odwołania do dnia wyborów rektora, obowiązki
rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 w zw. z art. 27 ust. 4). Zgodnie z § 63 ust. 5 statutu PPUZ w Nowym Targu, zamieszczonego na stronie BIP Uczelni, obowiązki Rektora w takim przypadku pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie. W przypadku nieobjęcia obowiązków Rektora przez prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, obowiązki Rektora pełni najstarszy spośród prorektorów i dyrektorów instytutów.

Minister Edukacji i Nauki w wyniku analizy dokumentów w sprawie, opierając się na treści przedłożonych - potwierdzonych za zgodność z oryginałem - dokumentów związanych z powołaniem Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia, jak również z odwołaniem Pani dr Marii Zięby z tej funkcji, był zobowiązany przyjąć, iż funkcję prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia pełni Pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 5 ustawy PSWN powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej osoby, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim, przy czym niezajęcie
stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.

Ze statutu PPUZ w Nowym Targu wynika, iż niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 7 dni uważa się za wyrażenie zgody. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że samorząd studencki miał możliwość wypowiedzenia się w kwestii kandydatury dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia, niemniej jednak z uprawnienia tego nie skorzystał. Z dokumentów będących w posiadaniu Ministra wynika, że dokument dotyczący zaopiniowania kandydatury Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję prorektora do obowiązków którego należą sprawy studenckie został przekazany do Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu w dniu 9 grudnia 2021 r.

W sytuacji kiedy podmiot współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie określonym w statucie uważa się, że aprobuje przedłożoną kandydaturę. Wziąwszy powyższe okoliczności pod uwagę Minister przyjął, że w aktualnej sytuacji PPUZ w Nowym Targu Pani dr Bianka Godlewska-Dzioboń pełni, zgodnie z brzmieniem § 63 ust. 5 statutu PPUZ w Nowym Targu, jako osoba pełniąca obowiązki prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia, obowiązki rektora PPUZ w Nowym Targu, ponosząc również odpowiedzialność za funkcjonowanie uczelni na zasadach dotyczących rektora, a wynikających z ustawy PSWN.

Minister Edukacji i Nauki stwierdza równocześnie, że zainicjowany w styczniu br. proces zmierzający do przeprowadzenia wyborów uzupełniających rektora PPUZ w Nowym Targu nie może być uznany za zgodny z przepisami ze względu, iż czynności podejmowane w ramach procedury wyborczej zostały podjęte przez osoby do tego nieuprawnione. Proces wyborczy w każdej uczelni powinien być realizowany z najwyższą starannością, w sposób niebudzący wątpliwości. Wszystkie działania i decyzje dotyczące wyborów powinny być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by nie dawały podstaw do ich podważenia. Zagwarantowanie przeprowadzania wyborów zgodnie z zasadami określonymi
ustawie PSWN i statucie stanowi obowiązek rektora lub osoby pełniącej obowiązki rektora uczelni. Niedopuszczalna jest przy tym sytuacja wykluczenia Rady Uczelni, jako organu na mocy ustawy uprawnionego do zgłaszania kandydatów na rektora, z udziału w procesie wyborczym.

W obecnym stanie należy przyjąć, że osoby, których stosunki pracy zostały rozwiązane przez p.o. rektora (wchodzące w skład jej poszczególnych organów), nie mogą być traktowane jako pracownicy tej Uczelni. W związku z ustaniem stosunków pracy osoby te, zdaniem Ministra, nie są uprawnione do uczestniczenia w procesach zachodzących w
uczelni i podejmowania skutecznych decyzji związanych z jej działalnością.

Kwestie związane z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy, pozostają w zakresie odpowiedzialność rektora. Zaś o ważności czynności podjętych przez rektora dokonanych względem pracowników uczelni, może rozstrzygnąć wyłącznie właściwy sąd pracy, bowiem w myśl art. 147 ust. 2 ustawy PSWN spory o roszczenia ze stosunku pracy
pracowników uczelni, rozpatrują sądy pracy, zaś instytucją upoważnioną do kontroli przestrzegania zasad prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Informuję ponadto, że korespondencja dotycząca sytuacji PPUZ w Nowym Targu kierowana do Ministerstwa przez osoby niebędące pracownikami uczelni jest przyjmowana przez MEiN do wiadomości.

Podsumowując dotychczasową korespondencję w sprawie sytuacji w PPUZ w Nowym Targu pragnę jeszcze raz podkreślić, jak bardzo istotne jest doprowadzenie do normalizacji sytuacji w uczelni, w szczególności podkreślam, że:
należy przyjąć, że osoba pełniąca obecnie obowiązki rektora powinna mieć możliwość podejmowania działań zmierzających do uporządkowania sytuacji w uczelni, należy dołożyć wszelkiej staranności, aby procedura wyborów uzupełniających rektora została przeprowadzona w spokojnej atmosferze, w sposób niebudzący wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami i mogła zakończyć się wybraniem nowego rektora, niezbędne jest zgodne współdziałanie całej społeczności PPUZ w Nowym Targu, aby wszystkie procedury w uczelni były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi standardami akademickimi. Łączę wyrazy szacunku

Przemysław Czarnek
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Do wiadomości:
1) Rady Uczelni PPUZ w Nowym Targu;
2) Senat PPUZ w Nowym Targu;
3) Uczelniana Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu;
4) Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu;
5) Samorząd Studentów PPUZ w Nowym Targu;
6) Pan dr Krzysztof Trochimiuk;
7) Pani dr Małgorzata Wesołowska;
8) Pani dr Maria Zięba;
9) Pan dr Krzysztof Waśkowski
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
Besala21:41, 29 stycznia 2022
Należało takiej decyzji oczekiwać, gdyż przymiotnik "państwowa" w nazwie nie jest tylko ozdobnikiem. Odwołanie rektora ujawniło istnienie środowisk, które nie potrafią się porozumieć. Ponadto jedynie sąd może orzec, czy powołanie pani doktor Godlewskiej - Dzioboń na funkcje prorektora było niezgodne z prawem. Spektakularne wykorzystywanie studentów, wywieranie nacisków na różne podhalańskie środowiska, odwoływanie się do symboli religijnych dowodzi, że ktoś bardzo nie chce rozstrzygać tego konfliktu na drodze prawnej. Jest statut uczelni i są ustawy dotyczące funkcjonowania szkolnictwa wyższego i to w chwili obecnej jest jedyna płaszczyzna dyskusji o najbliższej przyszłości PPUZ.
Gdzie prokuratura20:24, 29 stycznia 2022
Pan Czarnek przyczynił się do tego bałaganu, jeszcze trzeba dodać, że podczas spotkania z ponad 300-osobową grupą społeczności akademickiej, które odbyło się 19. stycznia 2022 roku o godzinie 20.00 na platformie ZOOM, Pan Mateusz Stopka- Gadeja podał do wiadomości, że pismo wręczono mu najprawdopodobniej na parkingu poza uczelnią. Następnie trafiło ono ?do szuflady?, a przewodniczący wytłumaczył swoje zachowanie faktem, iż był zajęty nauką oraz nie uważał tego pisma za szczególnie ważne. Jego działania pozbawiły studentów prawa głosu i postawiły nas przed faktem dokonanym, ponieważ dr Bianka Godlewska- Dzioboń nie jest osobą, którą dobrowolnie wybralibyśmy na to stanowisko.
Nos20:01, 29 stycznia 2022
Tyle tylko,że to nie jest błotko. To coś co lubi się do buta przyczepić. Może i się na wiosnę pokruszy ale jeszcze całą zimę czuć to na Podhalańskiej będzie.
obserwator przyrody18:08, 29 stycznia 2022
Błotko zostało chwilowo przydeptane, wkrótce wiosna... podeschnie i się pokruszy
Ojciec T18:04, 29 stycznia 2022
Wygląda na to, że za ten blamaż Czarnek straci stanowisko. Wszystkie decyzje podjęte przez BGD są nieważne z mocy prawa. Ale szczegóły już niebawem. Tymczasem opera mydlana trwa. Czekamy na kolejny odcinek.
Obserwator17:17, 29 stycznia 2022
Ktoś tu bardzo cukruje pod pseudo...NT. Gratuluję kilku wpisów...chociażby zmienił podpis bo to żenada!!!
Wróż17:08, 29 stycznia 2022
Osobiście za przemka nie dał bym nawet grosza. Za biankę nawet pięciu złotych. Źle przez takich ludzi sprawowane rządy wróżą podhalance. Kombinowane pisemka, kombinowane nominacje, kombinowane odwołania legalizowane przez ministerka. Oj naprawdę źle to wygląda. Powróciliśmy do czasów kiedy sekretorz był najważniejszy. Sekretorz przemo może dziś wszystko. Może nawet sprawić, że rektorem będzie np niejaka Nowak kuratorka. I dobrze. Ale wszystkim szczęki by opadły. Pierwsza szczęka na ziemi bianeczki. Przemo dajesz. Basia na rektora !!!
Nowotarżanin z wyboru15:13, 29 stycznia 2022
A to nie było tak, że pani Bianka została powołana przez Rektora PO odwołaniu tegoż Rektora? No to chyba minister dał się wpuścić na minę.
NT14:42, 29 stycznia 2022
Szanowna Pani Rektor BGD to wszystko co piszą, to piszą osoby związane z klanami rodzinnymi które Pani skutecznie rozbija. I tak trzymać.
Niech się wszyscy uczą od Pani zarządzania wraz z Hodorowiczami, żadne z tego towarzystwa nie dorosło Pani do pięt.
Ludzie którzy do nikogo, ani niczego nie mają szacunku, ludzie którzy zaczynają pisma od uprzejmie donoszę.
do Dejanira14:35, 29 stycznia 2022
w punkt !
grawitator14:22, 29 stycznia 2022
A czy ministra Czarnka, podobnie jak p.o. rektor Godlewską nie obowiązują zasady języka polskiego? To zbieg okoliczności, że w ostatnim czasie w publikowanej korespondencji powtarzają sie podobne błędy językowe? Czy może to ten sam autor mający trudności z właściwym sformułowaniem zdań i użyciem właściwej odmiany redaguje te pożal się Boże wypociny sygnowane przez MEiN? Czy leci tam jakiś pilot? I czy ktoś kontroluje cokolwiek na poziomie zarządczym? Śmiem twierdzić NIKT. I tyle warte są te doktorskie tytuły...
Ion13:57, 29 stycznia 2022
Przyjdzie czas,że nie będzie ani czarnka ani tym bardziej Godlewskiej. Nie da się budować niczego na kłamstwie. Przyjdzie czas !!!
Kumpel13:39, 29 stycznia 2022
Bianka Rules! Pozamiatała na dzielni :)
Wii12:05, 29 stycznia 2022
Taki z Godlewskiej-Dzioboń rektor jak z Czarnka minister. Żenada......
Dzban Roku11:53, 29 stycznia 2022
Pani BGD gratuluję bycia twarzą największego oszustwa ostatniego czasu.
Brawo
Dejanira11:44, 29 stycznia 2022
Hmmm, ileż to już przeżywaliśmy uniesień i równie błyskotliwych upadków na obecnej PPUZ? Można powiedzieć dużo. Za dużo. Ale myślę sobie, że ten w wydaniu Godlewskiej będzie najbardziej spektakularny. Pytanie brzmi, kiedy ta piramida szaleństwa i bezprecedensownej impertynencji się rozchwieje i zawali? Miesiąc? Kwartał? Rok? Tego nie wie nikt, ale sądząc w jakim kraju przyszło nam żyć, większość społeczeństwa przyzwyczaiło się do tego chaosu, bylejakości i szaleństwa. Ba część z nim jest w stanie uwierzyć, że Ziemia ponownie stała się płaska. Że decyzja ministra jest prawomocna i jedyna. Że walka o pozycję jest ważniejsza niż los Uczelni, studentów...
No, jak to wszystko ma funkcjonować? Na lewych papierach i odczuciach własnej racji? Na zniewoleniu, hakach i szantażach?
Bdf11:03, 29 stycznia 2022
Przypominam pani NT, że pani BGD już od dawien dawna jest pracownikiem Podhalańskiej. Czyli sama psuła to co niby teraz ma naprawiać ?. Przecież dobrze wiedziała od czasów Hodorowicza co się tam wyprawia. Dużo zdrowia dla wszystkich związanych z uczelnią. Czeka was cieżki czas. Oby dla nas wszystkich poukładało się dobrze. Czas pokaże. Walka u szczytów szkodzi studentom o lokalnej społeczności. Uczelni niestety przynosi wstyd. To się musi skończyć i skończy się wcześniej czy później. Lepiej wcześniej bo szkoda tego wszystkiego.
flix10:39, 29 stycznia 2022
W tym natłoku kłamstw, fałszerstw i podłości pani BGD trudno poważnie traktować jeszcze bardziej niepoważnego ministra Czarnka i pismo jak żywe przygotowane na PPUZ. Hahhahhaa, pewnie o to też chodzi by tak wszystkich ogłupić i zniechęcić, aby wszyscy odpuścili i dali możliwość rozwinięcia się tej nowej biznesowej hydry. Ferajna na razie górą lecz prawda o tych ludziach wyjdzie na jaw i będzie porażająca. Osoby, które miały kontakt z panią BGD i znają jej charakter wiedzą doskonale, że to chodząca destrukcja z himalajskimi ambicjami. I jedyną rzeczą, które osiąga w swoim życiu to katastrofy.
NT09:46, 29 stycznia 2022
Pani BGD najszczersze życzenia, dużo wytrwałości i bardzo dużo sił i zdrowia.
Szczerze mówiąc nie do końca wierzyłem, że pani wytrzyma ten brutalny atak na panią jaki zgotował stary Hodorowicz i jego klan.
Jakich kłamstw się dopuszczał mogliśmy wszystko obserwować i śledzić na podhale24pl.
Od 20 lat jest teraz okazja wyczyszczenia Uczelni z rożnego rodzaju nieprawidłowości które obrastały Uczelnię niczym brud miskę.
Uważam, że w całym tym nieszczęściu trafiła nam się taka siła, jak PANI co pozwala całej społeczności akademickiej patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją. Niech zagości w całej społeczności akademickiej wzajemny szacunek którym nas pani obdarza.
Shrek09:02, 29 stycznia 2022
Ciekawe kogo zatrudnia za zwolnionych wykładowców ? Bo na kanclerza jest już namaszczony gość którego pozbył się watycha. BGD jedzie z koksem.
1006:41, 29 stycznia 2022
Przypuszczam,że to nie koniec kłopotów podhalański. Teraz dopiero zobaczymy i usłyszymy. Może ten spektakl smutny i żenujący jeszcze potrwać.
Krakers04:26, 29 stycznia 2022
Wstyd za te Uczelnie- jeden wielki chaos, harmider.. wiec nie nalezy miec z tym miejscem nic wspolnego.
Krakow nie jest daleko, tam mozna zdobyc wyksztalcenie.
Oliwa sprawiedliwa00:28, 29 stycznia 2022
Kłamstwo powtarzane wiele razy nie staje się prawdą
Człowiek Ćma23:42, 28 stycznia 2022
Stanisław, ale co Ci śmierdzi?
Może przewietrz pokój a przy okazji myśli.
Byznes plan23:40, 28 stycznia 2022
Kokoszkowianie słuchy chodzą że ONA i jeden biznesmen od butów bedą budować akademik na starym szpitalu. Czemu byznes zakradł się do Podhalanki? Banknoty,grosze i butów pudełkowe sielanki...
Stanisław23:18, 28 stycznia 2022
coś tu śmierdzi .
Czacza22:46, 28 stycznia 2022
Ktoś pamięta, gdzie tłukli ye piąteczki?
TVN2422:37, 28 stycznia 2022
To pismo pokazuje że władza popiera grupowe zwolnienia dyscyplinarne, zastraszanie ludzi, fałszowanie dokumentów. Po co czekać aż prokuratura zbada dowody. Bianka może na prezydenta? Już podpisuję, zatwierdzam.
wlwkm22:21, 28 stycznia 2022
Śmiech na sali. I to ta osoba ma kształtować ludność Podhala?
Ale się trole uaktywniły.
Powstaniec22:11, 28 stycznia 2022
Panie "Marek" - na tym świecie nie ma sprawiedliwości tylko jest prawo!
Ola22:09, 28 stycznia 2022
Mateusz jakie masz jeszcze papiery w szufladzie? Może to ty zostaniesz rektorem. Licencjant wystarczy, Minister wszystko podpisze :-)
Juli21:53, 28 stycznia 2022
A ta dalej swoje. Podgrzewanie starego kotleta. BGD - kompromitacja w pełnym wydaniu.
Marek21:52, 28 stycznia 2022
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie znaczy, że działanie skierowane przeciwko komuś obróci się przeciwko nam, że jeśli próbuje się kogoś skrzywdzić, to zostaje się pokonanym tymi samymi sposobami. Karma wraca do Pani Zięby i innych. Gdyby uczciwie, jawnie bez spiskowania odwołali Rektora nie byłoby tego cyrku.
Teatr marionetek21:48, 28 stycznia 2022
Tu nie o Uczelnię chodzi a o interesy ludzi,których pionkiem jest Bianka.
Myślę że zostanie szybko zmieciona z planszy kiedy przestanie być potrzebna.
Pleban z Marsa21:46, 28 stycznia 2022
Ludzie temat jest zamknięty!
Bianka siedziała cicho, psy szczekały od Bukowiny po Kraków, a sprawa jest jasna. Oczywiście można dyskutować z decyzją ministra ale należy ją uszanować.
Pani rektor zaczyna nam Pani imponować pracą a nie gadaniem. Powinni panią przeprosić wszyscy włącznie z prasą która bywała stronnicza. Jednym jest głupio, drudzy się cieszą są też i wściekli ale sprawa jest zamknięta! Teraz pozostaje Pani "ludność Podhala kształtować na miarę jego tradycji i potrzeb"- czy jakoś tak to było :)
Princess21:33, 28 stycznia 2022
Andrzej w takim razie nie chcę Cię martwić, ale emeryturę spędzisz w więzieniu.
Mroczny Radek21:27, 28 stycznia 2022
No właśnie, gdzie prokuratura?
Powinni nakazać zamknąć za nieuprawnione rządy dr Ziębę i dr Waśkowskiego.
Olśniewająca Dominika21:25, 28 stycznia 2022
Przy władzy dr M. Zięby i dr K. Waśkowskiego, która okazuje się była bezprawiem nic nikomu nie śmierdziało a teraz śmierdzi?
Wojownicza Karolina21:22, 28 stycznia 2022
Nie rozumiem.
Dlaczego śmierdzi aferą skoro jest oficjalna decyzja i wszystko zostało właśnie rozstrzygnięte?
Szok21:17, 28 stycznia 2022
Gdzie prokuratura??? Czemu nie bada sprawy antydatowania dokumentów???
Og9b21:16, 28 stycznia 2022
Na Kokoszkowie narzekania słychać było, że z oczyszczalni smród się unosi. Unosi się tylko, że źródła nie należy poszukiwać w oczyszalni. Capi i to okropnie tu na miejscu.
JA21:15, 28 stycznia 2022
Cała ta sprawa nadaje się do telewizji. Minister mówi co innego a robi coś innego. Coś tu śmierdzi i to bardzo brzydko....
gosc21:14, 28 stycznia 2022
do Adaś
Jesteś Mistrz!!!
Działka pod szpitalem21:07, 28 stycznia 2022
Coś mi tu śmierdzi większą aferą
Adaś21:03, 28 stycznia 2022
Szach mat?
Pani Anno pisałem Pani niech Pani nie da się wciągnąć? No nie słuchała? Biada Wam studenciki chowajacy swoje buzie za karteczkami.
Posłużę się klasykiem:
-Aż Maciek, dotychczas ponury,
Nieruchomy, wstał z ławy i wolnymi kroki
Wyszedł na środek izby, i podparł się w boki;
I spojrzawszy przed siebie, i kiwając głową,
Zabrał głos, wymawiając z wolna każde słowo,
Z przestankiem i przyciskiem: "A głupi! a głupi!
A głupi wy! na kim się mleło, na was skrupi.
To póki o wskrzeszeniu Polski była rada,
O dobru pospolitym, głupi, u was zwada?
Nie można było, głupi, ani się rozmówić,
Głupi, ani porządku, ani postanowić
Wodza nad wami, głupi! a niech no kto podda
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda!
Aż sobie polałem szampana
Gratulacjeeeee Pani Rektor Bianka GD. Na zdrowie
Kuba20:58, 28 stycznia 2022
Jakie Bianka ma plecy że dostaje odpowiedzi na swoje pisma tego samego dnia? A może to nie ona a jej były pracodawca?
Coś tu śmierdzi
Góral20:48, 28 stycznia 2022
Wolna Podhalanka!
Studenci20:47, 28 stycznia 2022
Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Stopka Gadeja został odwołany! Przyznał się że papier dostał i schował.
Bierze udział w przestępstwie!
Gieno20:36, 28 stycznia 2022
Nareszcie Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzje w tej sprawie.
Skończyła się dwuwładza!
Przecież to nie jest prywatna Uczelnia tylko Państwowa i Ministerstwo jak najbardziej jest zobligowane do rozwiązania sporu, który zaistniał.
Baca20:31, 28 stycznia 2022
Gdzie PROKURATURA! Jak Ministerstwo może opierać się na dokumentach niezbadanych przez organy. Złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa a sprawa stoi.
Komu na tym zależy.
Blokowy?20:27, 28 stycznia 2022
Czy to prawda, że powolano nowego Kanclerza dzisiaj? I jest nim były urzędnik UM?
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas