Radny Mikołajski do burmistrza Watychy: "Nie zamierzam wyręczać Pana w realizacji pańskich ustawowych zobowiązań"

NOWY TARG. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni nie oszczędzali burmistrza. Jako pierwszy swoje niezadowolenie z formy udzielenia mu odpowiedzi na interpelację, wyraził Lesław Mikołajski. Zarzucił burmistrzowi złośliwy ton, mijanie się z prawdą, nielogiczne działania i naciąganie liczb, co skutkować ma wrażeniem sukcesu, którego zdaniem radnego - nie ma.
Radnego poirytowała odpowiedź, jaka dostał od burmistrza Grzegorza Watychy, na swoje pytanie o "zakres działań mających na celu walkę z zanieczyszczaniem powietrza".

Burmistrz odpowiada

"Uprzejmie informuję, że nasz samorząd realizuje z różnych źródeł dotacyjnych programy dofinansowań do wymiany kotłów c.o. dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć na udział i wsparcie programowe po uruchomionej wcześniej kampanii informacyjnej w tym zakresie. W celu odciążenia budżetu miasta pozyskano środki z WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w wysokości 1 101 750 zł, w ramach którego w latach 2015-2017 wymieniono na terenie miasta 170 przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów c.o. Pragnę podkreślić, że jesteśmy w trakcie realizacji dwóch dużych programów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, mieszkańcy do 2020 roku zmodernizują łącznie 100 szt. kotłów na ekogroszek 5 klasy z EcoDesign, 75 szt. na pellet 5 klasy z EcoDesign oraz 50 szt. kotłów kondensacyjnych na gaz z sieci. Łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 509 239,93 zł. Ponadto 2 listopada 2018 r. złożono nowy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla kolejnych 189 nieruchomości położonych na terenie naszego miasta do modernizacji kotłowni c.o. do 2023 roku, które obejmą wymiany starych źródeł grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne na gaz z sieci w ilości (103 szt.), na kotły 5 klasy z EcoDesign na pellet (38 szt.), na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. (48 szt.). Kwota, o którą aplikujemy w ramach złożonego wniosku to 3 874 648,55 zł." - odpowiada burmistrz.

"Miasto złożyłoby więcej wniosków, ale nie ma chętnych do wymiany pieców"

"Kolejnym sukcesem w działaniach jest otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej w mieście Nowy Targ. W roku 2018 zostało udzielonych dziesięć dotacji z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości łącznej 80 000 zł dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, przełamując istniejący stereotyp braku opłacalności podłączeń do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. prywatnych nieruchomości. Nie można również przemilczeć pozyskanych środków dotacyjnych dla naszych mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii dla 590 szt. budynków prywatnych położonych na terenie miasta Nowy Targ w wysokości 7 181 865,00 zł, których realizacja również da efekty w postaci poprawy stanu jakości powietrza, zwłaszcza w okresie poza sezonem grzewczym. Ponadto z mojej inicjatywy w dniu 23 października 2017 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XLI/389/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W związku z tą uchwałą od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie budynków mieszkalnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z tytułu podatku od nieruchomości dla osób korzystających z gazu, energii elektrycznej oraz pomp ciepła, stosowanych do c. o. co jest kolejnym innowacyjnym krokiem i zachętą do poprawy stanu jakości powietrza" - czytamy w odpowiedzi.

I dalej - "Należy mieć na uwadze fakt, iż Gmina Miasto Nowy Targ w ramach dostępnych instrumentów wsparcia złożyłaby wnioski o dofinansowanie nawet dla 2 tysięcy wymian lecz nie ma tylu zainteresowanych. Dlatego należy pamiętać, że ilości nieruchomości zapisanych do modernizacji kotłowni c.o. powiązane są zawsze ze zgodą właściciela nieruchomości na przedmiotową wymianę. Ponadto informuję, że każdy program dotacyjny obarczony jest błędem tzn. z doświadczenia wynika, że nie wszyscy zapisani na dotację mieszkańcy z różnych przyczyn finalnie z programu skorzystają. Jest również wielu właścicieli nieruchomości, którzy w ogóle nie są zainteresowani wymianą kotłów na proekologiczne - nawet przy udzielonym wsparciu finansowym. Są także mieszkańcy którzy nie skorzystają z programów dofinansowania, ponieważ nie godzą się na likwidację starego medium grzewczego. Przykro to stwierdzić, ale bardzo łatwo jest mówić o dużej ilości wymian kotłów, kiedy nie zna się realiów jakie w mieście panują, a także zasad udzielania wsparcia finansowego. Pan jako Radny wielu kadencji i mieszkaniec miasta taką wiedzę powinien posiadać."

"Gdyby nie zaniechania z poprzednich lat"....

"Mając świadomość, że wysoki poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie jest bardzo dużym problemem, który nasila się w sezonie grzewczym, podkreślam ponownie: jednym z moich priorytetowych zadań jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ, dlatego w tym zakresie Gmina Miasto Nowy Targ podejmuje bardzo wiele powiązanych ze sobą działań krótko i długoterminowych wynikających z przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego, a także naszych miejskich programów strategicznych, takich jak: Program ochrony środowiska, Program ograniczenia niskiej emisji i Plan gospodarki nisko-emisyjnej.

Gdyby w poprzednich latach nie zaniechano w Nowym Targu prowadzenia badań stanu powietrza, z pewnością bylibyśmy na drodze do poprawy tej sytuacji bardziej zaawansowani. Dopiero moje decyzje o sprowadzeniu do naszego miasta stacji WIOŚ rozpoczęła żmudny proces budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców".

Pełna odpowiedź burmistrza znajduje się tutaj.

Radny podważa wyliczenia burmistrza

- W części pierwszej wymienia Pan swoje "sukcesy" w walce z tym palącym problemem... ja po raz kolejny zwracam uwagę, że imponująca według Pana ilość dofinansowanych wymian tzw. kopciuchów już zrealizowanych - 279 sztuk, bądź planowanych - 328 sztuk w latach 2015-2023 przestaje być imponująca, gdy uwzględni się fakt, że jest to okres 9 lat i policzy się średnią arytmetyczną. W powyższej liczbie zawarte jest dofinansowanie kotłów węglowych na - również węglowe tzw. eko-groszek, co z ekologią ma niewiele wspólnego, a jest tych wymian aż 230. Dofinansujemy więc ok.320 wymian kopciuchów na ekologiczne media grzewcze, czyli gaz i pelet plus 58 na MPEC, gdzie źródłem - póki co - jest miał węglowy. Teraz uwaga: daje to średnią roczną 35 wymian na naprawdę ekologiczne źródła ciepła. Jest to kropla w morzu potrzeb, wobec faktu że uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego narzuca zakaz palenia węglem i drewnem od 2023 roku. Jak zatem miasto chce realizować tę uchwałę w świetle podanych liczb, gdy do wymiany pozostanie jeszcze 1700 - 1800 pieców? - pyta radny Mikołajski.

"Nie ośmielam się Pana pouczać, ale...

- Pisze Pan - kontynuował radny - że wielu właścicieli nieruchomości nie jest zainteresowanych wymianą kotłów, ale wydaje mi się, że to Pan, jako burmistrz musi przedstawić i realizować skuteczny, wielokierunkowy program, aby ich do tego przekonać, może i przymusić wzorem Krakowa, który już od września br. zakazuje palenia węglem i drewnem. Nie ośmielam się Pana pouczać, ale informacja, promocja, edukacja, zachęty finansowe, a także prewencja są w naszym mieście słabo widoczne. Zlikwidowano Straż Miejską, czego negatywne skutki aktualnie mocno odczuwamy.

- Stwierdza Pan, że brak mi jest wiedzy o realiach, jakie panują w mieście, chociaż jako radny wielu kadencji i mieszkaniec miasta takę wiedzę powinienem posiadać... Pomijam już złośliwy ton tej uwagi pod moim adresem, ale informuję Pana, że posiadam jako absolwent AGH wydziału Budowy Maszyn wystarczającą wiedzę, aby się w sprawach energetyki wypowiadać. Nie zamierzam wyręczać Pana w realizacji pańskich ustawowych zobowiązań, a jedynie ośmielam się zwracać uwagę na niektóre nielogiczne i niewystarczające działania - mówił Lesław Mikołajski.

"Pańskie stwierdzenie jest niezgodne z prawdą"

Na zakończenie swojego wystąpienia Lesław Mikołajski powiedział: - Aktualnie w wyniku budowy sieci gazowej w ul. Św. Anny i ulic przyległych, jestem też petentem w omawianej sprawie. Posiadam już zatwierdzone pozwolenia od starosty na wymianę kotła. Informuję Pana, Panie burmistrzu, że trzykrotnie w roku 2018 - w maju, sierpniu i w październiku - w imieniu własnym, a także sąsiadów, pytałem o dotacje do wymiany i za każdym razem dowiadywałem się, że aktualnie nie ma pieniędzy na ten cel, że są złożone wnioski do RPO i trzeba czekać. Stąd wziął się mój wniosek, aby kwotę dofinansowania umieścić w budżecie miasta, jako pewną i czasowo określoną także w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby mieszkańcy nie musieli na nią długimi miesiącami czekać. Aktualnie w WPF na lata 2021-2023 wpisana jest kwota zero na planowanie dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Z przykrością informuję więc, że Pańskie stwierdzenie, że każdy chętny mieszkaniec - nawet ich 2 tysiące - otrzyma dofinansowanie jest niezgodne z prawdą. Pisze Pan, że mając na względzie oszczędności budżetowe stosownym działaniem jest staranie się o środki zewnętrzne, a dopiero w przypadku ich braku miasto Nowy Targ przygotuje propozycje wsparcia programu jakim jest ochrona zdrowia, a nawet życia wielu mieszkańców naszego miasta - o czym alarmują lekarze, działacze Alarmu Smogowego oraz liczni mieszkańcy. Dlatego uważam, że walka o czyste powietrze powinna być dla nas wszystkich absolutnym priorytetem, a nie tylko wytartym sloganem - podsumował radny.

not. SPalka, zdj. Michał Adamowski

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 04.02.2019 20:00