Zmiana w nowotarskiej Radzie Miasta. Michał Glonek ma być pozbawiony mandatu radnego

NOWY TARG. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, pod obrady trafi uchwała dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Owym radnym jest Michał Glonek.
Radny może stracić mandat - przed upływem kadencji z różnych przyczyn. Ta najbardziej oczywista, to jego śmierć. Inne okoliczności to np. odmowa złożenia ślubowania, pisemne zrzeczenie się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku gminnego, sytuacja, gdy radny zostanie wybrany na wójta czy burmistrza, gdy dojdzie do rozwiązania rady przez Sejm, lub w wyniku referendum. Najbardziej prozaicznym powodem wygaśnięcia mandatu jest niezłożenie w terminach określonych w ustawie - oświadczenia o swoim stanie majątkowym. I ten ostatni przykład stał się powodem wszczęcia procedury wygaszania mandatu Michała Glonka.

Przypomnijmy, wybory obecnej kadencji odbyły się w październiku 2018 roku. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, radny ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego co roku, do końca kwietnia (z danymi za rok poprzedni), a także na początku i na końcu kadencji. Jeśli tego nie zrobi - jest ponaglany i dostaje dodatkowo 2 tygodnie na spełnienie ustawowego obowiązku.

Przewodniczący nowotarskiej Rady Miasta przypominał radnym o terminach na kolejnych sesjach - już od lutego br. Dodatkowo pracownica Biura Rady pod koniec kwietnia rozesłała drogą mejlową do tych radnych, którzy się ociągali - prośby o złożenie dokumentów.

Miesiąc temu, 6 maja Grzegorz Luberda kolejny raz wezwał radnego Glonka do "niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego", wyznaczając mu kolejne 14 dni na dopełnienie ustawowego obowiązku. - Wezwanie zostało dostarczone pod adres wskazany przez Michała Glonka jako adres do korespondencji - 7 maja, co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru pisma. Mimo upływu dodatkowego terminu, radny Michał Glonek oświadczenia majątkowego nie złożył - tłumaczy przewodniczący Rady Miasta.

Sytuacja wydaje się jasna, ale Michał Glonek zapowiada walkę. Proszony o ustosunkowanie się do sprawy, obiecał przesłanie nam swojego oświadczenia. Warto pamiętać, że ten radny to nie "nowicjusz". To jego trzecia kadencja, a dodatkowo wcześniej sam był przewodniczącym Rady Miasta, więc przepisy ustawy samorządowej i ustaw pokrewnych - zna.

Na razie procedura wygląda tak, że w myśl Kodeksu wyborczego wygaśniecie mandatu stwierdzić ma Rada Miasta w drodze uchwały. Odbędzie się to 17 czerwca br. Potem uchwalę przesyła się wojewodzie, Komisarzowi Wyborczemu oraz doręcza samemu zainteresowanemu. Ma on 7 dni na złożenie skargi (swoistego odwołania) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sabina Palka

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 07.06.2019 10:43