Wyciąg z wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2018 r. sygn. akt. II K 288/17 (ogł. płatne)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2018 r. sygn. akt. II K 288/17 Anna Juszczyk, z domu Łabuda, córka Anny i Stanisława z domu Łabuda urodzona 12 września 1987 r. w Suchej Beskidzkiej została skazana za to, że:
- w dniu 28 stycznia 2016 roku działając na terenie Pabianic umieściła na portalu internetowym http://nie.com.pl komentarz do artykułu pt. „Tyranku Boży”, który ukazał się na łamach tygodnika „NIE”, za pomocą środków masowego komunikowania w którym znieważyła Bogdana Łowickiego i Damiana Łowickiego oraz pomówiła ich o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ich w opinii publicznej, co stanowi występek z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk i za to na mocy art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 3 kk
- na karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, określając wysokość stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych
- na mocy art. 46 § 1 kk orzeczono wobec oskarżonej Anny Juszczyk zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwotach po 800 (osiemset) złotych na rzecz oskarżycieli prywatnych Damiana Łowickiego i Krzysztofa Łowickiego;
- na mocy art. 215 kk orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie jego treści na portalu internetowym „podhale24” przez okres dwóch tygodni;
- na zasadzie art. 628 pkt 1 kpk zasądzono od oskarżonej Anny Juszczyk na rzecz Damiana Łowickiego i Krzysztofa Łowickiego kwot po 1.452 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dwa) złote, tytułem zwrotu poniesionych wydatków;
- na zasadzie art. 626 § 1 kpk zasądzono od oskarżonej Anny Juszczyk na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty.

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 19.06.2019 10:00