Rząd stawia na OZE i ciepło sieciowe. Konferencja w Geotermii Podhalańskiej (zdjęcia)

- Jeśli na danym terenie ceny nośników ciepła są porównywalne, bo będzie obowiązek podłączenia się mieszkańców do ciepła sieciowego - zapowiedziała Anna Paluch. Posłanka wraz z prezesem Geotermii Podhalańskiej i wiceprezesem zarządu NFOŚ i GW była gościem na konferencji zorganizowanej w siedzibie spółki w Bańskiej.
Jak mówił prezes Geotermii Podhalańskiej Wojciech Ignacok, celem spotkania było przede wszystkim podsumowanie ostatnich projektów unijnych zrealizowanych przez spółkę. Owe projekty to "Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza" (wart ponad 9 mln zł), "Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii geotermalnej w gminach: Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.

- W ramach pierwszego z projektów przewidziano budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Kościeliskiej i Krzeptówki w Zakopanem, budowę nowej przepompowni w rejonie ul. Gładkie w Zakopanem, modernizację istniejącego układu pompowego w przepompowni Szymaszkowa w Zakopanem, budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Tatrzańskiej i Piłsudskiego w Poroninie oraz budowę przyłączy do istniejących i nowych obiektów na terenie miasta Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary. PEC Geotermia Podhalańska S.A. łącznie wybuduje sieci i przyłącza ciepłownicze o łącznej długości ponad 6 km. Planowane jest podłączenie 122 odbiorców - mówił prezes i dodał, że miniony rok był dla spółki szczególny, bowiem podłączono do sieci największa liczbę odbiorców w historii GP.

- To tylko jeden z projektów. W innym planowane jest podłączenie kolejnych 150 odbiorców z okolicznych gmin - do końca przyszłego roku. Polityka spółki jest taka, że nie preferujemy dużych, czy małych odbiorców. Mamy fundusze pomocowe i dzięki nim podłączamy zarówno indywidualnych jak i zbiorowych odbiorców. Obecne kierunki rozwoju to Szaflary i Nowy Targ. Te gminy wystąpiły już o środki na projektowanie magistrali. W samym rejonie Szaflar zgłosiło sie ok. 900 osób zainteresowanych ciepłem geotermalnym. Planujemy kolejne odwierty na rzecz następnych odbiorców. Szaflary przeprowadziły badania geofizyczne i ich odwiert będzie miał głębokość ponad 7 km. Równolegle są prowadzone prace do zapewnienia ciepła dla Nowego Targu - dodaje prezes.

Dopytywany o koszty, powiedział: - Największą grupę stanowią odbiorcy indywidualni i domy jednorodzinne. Średnie dany wskazują, że w domu o ok. 200 m kw - na ciepłą wodę użytkową i na centralne ogrzewanie miesięczny koszt to 400 zł, czyli niecałe 5 tysięcy w skali roku.

Posłanka Anna Paluch mówiła zarówno o odnawialnych źródłach energii, jak i o cieple systemowym. Zaznaczyła, że "to da rządu priorytet".

- Będzie obowiązek podłączenia się do ciepła systemowego. Jeśli jest ono porównywalne cenowo do innych źródeł na rynku. Jeżeli na danym terenie są techniczne warunku do dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego i zapewnia się efektywne energetyczne wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii - to będzie obowiązek przyłączania się do tego ciepła sieciowego. Chyba, że właściciel nieruchomości zainstaluje ciepło bez-emisyne - np. elektryczne - tłumaczyła.

Uzupełnieniem tej regulacji jest zapis w prawie budowlanym, że już na na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę - projektant będzie miał obowiązek pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań - rozstrzygać i jednoznacznie zapisać, czy jest możliwość podłączenia do ciepła sieciowego. Wymusi to szersze stosowanie ciepła sieciowego dla wszystkich powstających, czy remontowanych, przebudowywanych obiektów. - Nie wystarczy promować rozwiązań. Trzeba też stworzyć takie ramy prawne, które spowodują stosowanie tych dostępnych rozwiązań. To będzie teraz bardzo poważne usprawnienie do podłączania się do geotermii - przekonywała Anna Paluch, która pracowała w sejmie nad tymi poprawkami w ustawach jako poseł-sprawozdawca.

Goszczący na spotkaniu wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski mówił o dynamicznym rozwoju nowych sieci ciepłowniczych i programie rządowym "Czyste powietrze". - Preferujemy małe przyłączenie się do sieci geotermalnej, do ciepła systemowego, bo to jest najlepiej zorganizowana dostawa ciepła - powtarzał.

Mowa była także o ogrzewaniach solarnych, programach rządowych wprowadzających ulgi podatkowe dla osób korzystających z nowoczesnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii, propozycjach dla małych gmin i powiatów, a także o nowym pomyśle jakim jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program "Polska geotermia plus". Jego budżet to 600 mln zł, z czego połowa przeznaczona jest na dotacje, połowa - na pożyczki.

"Polska geotermia plus" ma ułatwić realizację inwestycji w badania złóż, odwierty i prace budowlane w ich obrębie. Jego realizację zaplanowano na lata 2019–2025, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe jedynie do 2023 r.

Z programu skorzystać będą mogli przedsiębiorcy realizujący inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Przedsięwzięcia te podzielono na dwie grupy: obligatoryjne i fakultatywne. Te pierwsze to np. budowa, rozbudowa lub modernizacja ciepłowni, elektrociepłowni lub elektrowni geotermalnej opartej na źródle geotermalnym; modernizacja bądź rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ww. jednostki; wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Do przedsięwzięć fakultatywnych zaliczają się działania związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, poprawą efektywności energetycznej, instalacją odnawialnych źródeł energii czy wykonaniem pierwszego odwiertu badawczego.

W przypadku dofinansowania przedsiębiorcy mogą liczyć na dotację w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50% przy przedsięwzięciach geotermalnych wykorzystujących technologie ORC). Druga forma dotyczy pożyczek do 100% kosztów kwalifikowanych.

s/ zdj. Piotr Korczak

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 22.09.2019 14:12