Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Niedziela, 03 grudnia
Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza
Rabka Zdrój
Clouds
-8°
Wiatr: 5.256 km/h Wilgotność: 99 %
Clouds
-8°
Wiatr: 6.12 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
-8°
Wiatr: 5.328 km/h Wilgotność: 99 %
Clouds
-7°
Wiatr: 6.876 km/h Wilgotność: 97 %
Clouds
-10°
Wiatr: 7.056 km/h Wilgotność: 97 %
Clouds
-10°
Wiatr: 4.536 km/h Wilgotność: 97 %
Jakość powietrza
54 %
Nowy Targ
28 %
Zakopane
26 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 27 | 54 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 14 | 28 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 13 | 26 %
09.06.2023, 10:00 | czytano: 2321

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. (art. sponsorowany)

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Długa 21, działając na podstawie Regulaminu Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki:
  a) posiadać wykształcenie wyższe,
  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydatem na członka organu zarządzającego nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności MZWiK,
  f) inne ujęte w KSH.
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  d) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1,
  e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych, lub spółce,
  f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń,
  g) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu,
  h) oświadczenie o niespełnianiu warunków wyszczególnionych w pkt 2,
  i) adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią przekazanie kandydatowi informacji dotyczącej terminu rozmowy kwalifikacyjnej,
  j) oświadczenie RODO.
 4. Wzory niezbędnych oświadczeń znajdują się na stronie internetowej MZWiK.
 5. Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1 ust. c i d mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 6. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. ”.
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane, w terminie do dnia 19.06.2023 r. godz. 13:00 w siedzibie Spółki lub listownie pod adresem: ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ (decyduje data wpływu do Spółki).
 8. Rada Nadzorcza może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 10. Podczas rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceni kwalifikacje kandydata oraz jego wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady.
 12. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 13. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 14. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej Spółki.


Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas