Zatoka niezgody, czyli kto może i w jaki sposób korzystać z parkingu “Kiss and ride” przy dworcu (zdjęcia, wideo) - podhale24.pl
Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
Nowy Targ
Clouds
13°
Wiatr: 4.968 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
13°
Wiatr: 5.04 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
13°
Wiatr: 4.536 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
14°
Wiatr: 6.084 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
12°
Wiatr: 7.488 km/h Wilgotność: 90 %
Clouds
Wiatr: 8.892 km/h Wilgotność: 93 %
Jakość powietrza
0 %
Nowy Targ
0 %
Zakopane
0 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
17.01.2024, 10:54 | czytano: 3821

Zatoka niezgody, czyli kto może i w jaki sposób korzystać z parkingu “Kiss and ride” przy dworcu (zdjęcia, wideo)

ZAKOPANE. Zatoka postojowa umożliwiająca postój do 3 minut stała się kością niezgody wśród podtatrzańskich kierowców i stróżów prawa. Z dwóch miejsc korzystać chcą nie tylko kierowcy prywatnych pojazdów, ale również kierowcy taksówek, którzy czasem robią tam sobie postój. Straż miejska upomina kierowców. Czy posypią się mandaty?

zdj. Marcin Szkodziński
zdj. Marcin Szkodziński
Przy nowo wyremontowanych dworcach kolejowym i autobusowym od strony ronda Armii Krajowej powstała zatoka postojowa ze znakiem “Kiss and ride”. Dwa miejsca umożliwiają kierowcom postój do trzech minut. Zatoczka powstała, aby kierowcy dowożący pasażerów mieli możliwość zatrzymania się, wypuszczenia pasażerów i wypakowania bagaży. W zatoczce można także zatrzymać się, aby odebrać przybyłych autobusem, czy koleją pasażerów, ale ta opcja zdaniem Straży Miejskiej dostępna jest tylko dla przewozów niekomercyjnych.

- Zatoczka została stworzona dla osób które przyjeżdżają na dworzec celem dowiezienia swoich bliskich i wysadzenia tych osób. Można tam się zatrzymać do trzech minut i w ciągu tych trzech minut można dokonać tych czynności i następnie odjechać. Postój dłuższy niż 3 minuty jest już popełniłem wykroczenia, które określa znak - informuje Marek Trzaskoś, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem. - Problemem jest, że część taksówkarzy, którzy mają swoje miejsce zlokalizowane dość blisko dworca nie do końca poważnie traktujących przepisy stara się być szybsza i być może więcej zarobić, bo widząc stojącego turystę, przyjeżdża wykorzystuje tę sytuację i podjeżdża pod tego turystę proponując swoją usługę - dodaje.

O ile kierowcy prywatnych pojazdów z zatoki mogą korzystać zarówno przy wysadzaniu pasażerów, jak i odbieraniu tych, którzy przyjechali do Zakopanego komunikacją zbiorową, to w przypadku taksówek jak twierdzi Straż Miejska tak nie jest. Z tą sytuacją nie zgadza się zarówno część taksówkarzy, jak również turyści, którzy nie chcą iść daleko z bagażem. Otrzymaliśmy w tej sprawie film od jednego z taksówkarzy, jak turystka niemal kłóci się z funkcjonariuszem Straży Miejskiej.Wszystko spowodowane jest dodatkowymi przepisami dotyczącymi kierowców taksówek w Zakopanem. - Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, to tego rodzaju działalności określają regulaminy na jakich zasadach można z niej korzystać. Uchwała Rady Miasta z 2004 roku wprowadza przepisy porządkowe w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie gminy miasto Zakopane. Jest jasno określone, że taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek i koniec postoju TAXI - przypomina o obowiązujących w Zakopanem przepisach Marek Trzaskoś.

Nasz rozmówca, który przesłał film podziela zdanie Straży Miejskiej, ale nie w całości. O ile podjeżdżanie i namawianie turystów na skorzystanie z usługi transportu nie budzi wątpliwości, to co w przypadku, gdy taksówkarz chce podjechać, aby zabrać klienta, który kurs zamówił przez telefon? - Jeżeli klient zamawia na dworzec taksówkę, to gdzie mam mu kazać iść z tymi bagażami. Staram się wytłumaczyć gdzie ma dojść w najbliższe miejsce, gdzie mogę bezpiecznie go odebrać - zaznacza kierowca TAXI. - Zaciągnęliśmy informacji z na Policji i w Starostwie. Znaku “Kiss and ride” nie ma w kodeksie drogowym. Jest to znak umowny. Jedyny znak obowiązujący w tym miejscu, to zakaz postoju powyżej 3 min - dodaje.

Kierowca wskazuje także na dalsze zapisy uchwały Rady Miasta z 2004 roku - Taksówka może być zatrzymana i zajęta również poza postojem, jeśli przepisy o ruchu drogowym tego nie zabraniają - cytuje zapis.

W samej zatoce postojowej przy dworcu kolejowym w trakcie przyjazdu pociągu z turystami widać zarówno taksówki, które zostały zamówione przez telefon i czekają na konkretne osoby, jak również taksówki, których kierowcy namawiają przechodzących turystów na skorzystanie z usług. Temu wszystkiemu przygląda się Straż Miejska i poucza kierowców. Wielu z przejeżdżających staje bowiem nie tylko w zatoczce, ale również na drodze, czy na pasach stwarzając w ten sposób zagrożenie.

Kierowcy taksówek i taxi-busów widzą rozwiązanie problemu w stworzeniu przy samym dworcu kilku miejsc postojowych dla taksówek. - Podobno przy projektowaniu zakopiańskiego dworca sugerowano się innymi dworcami. Ja trochę podróżuję nie tylko po Polsce, ale wychodząc z dworca w innych miastach są miejsca, gdzie stoją taksówki. Jest ich na tyle, żeby ten ruch obsłużyć - mówi taksówkarz z Zakopanego. - Proszę sobie wyobrazić, że jechaliśmy pociągiem 10 godz., jesteśmy zmęczeni podróżą, a teraz tu nie da się złapać taksówki. Po chodniku ciężko się idzie, bo jest grząski śnieg, a są bagaże i jeszcze małe dzieci, których trzeba pilnować - opisuje dworcowe sytuacje w Zakopanem.

Treść uchwały Rady Miasta Zakopane regulującej transport na terenie miasta:
UCHWAŁA nr XXVI/ 242/2004 W sprawie: określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasto Zakopane

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r osamorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) orazart.15 ust 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r- Prawo przewozowe ( Dz.U. z 200r. Nr 50 poz. 601 z poźn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a la, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Zakopane przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kierowca taksówki zobowiązany jest na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu.

§ 2

W taksówce powinna być umieszczona widoczna informacja dotycząca:
1)organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych - Burmistrza Miasta Zakopane
2)posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/242/2004
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 listopada 2004 r.


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi : początek i koniec postoju TAXI.
2.Miejsca wyznaczonego na postój TAXI nie wolno traktować jak parkingu tj: opuszczać pojazdu na czas oczekiwania na pasażera.
3.Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

§ 2.

1.Pasażer może dokonać wyboru taksówki niezależnie od miejsca zajmowanego przez nią na postoju.
2.Taksówka może być zatrzymana i zajęta również poza postojem, jeśli przepisy o ruchu drogowym tego nie zabraniają .

§ 3.

1. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótsza drogą, chyba, że pasażer świadomie godzi się na przewóz inną drogą lub tego żąda.
2. Zajęcie miejsca w taksówce przez pasażera traktuje się jako zawarcie umowy o przewóz osób ze wszystkimi tego prawnymi skutkami.
3.Kierowca taksówki zobowiązany jest wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

§ 4.

Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce .Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera.

§ 5.

1. Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówka określają wskazania taksometru; pasażer jest zobowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.
2.Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".

§ 6.

1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

§ 7.

Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenie pojazdu, w tym szkody spowodowane z przewozem bagażu i zwierząt domowych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


Rozdział 2.
Przewóz osób.

§ 8.

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta , inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.

2.Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

3. Należność za przejazd taksówka reguluje tylko jeden pasażer: kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

§ 9.

Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod opieką której znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego; w takim razie należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.

§ 10.

Kierowca taksówki, w miarę możliwość, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.

§ 11.

1.Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.

2. Rachunek powinien zawierać w szczególności datę wystawienia ,oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd oraz pieczęć z danymi kierowcy.

§ 12.

Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać tylko wtedy, gdy pasażer:
1.znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
2.spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające
3.zachowaniem swoim uzasadnia obawę o zdrowie lub życie kierowcy lub o uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu


Rozdział 3.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 13.

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Z zachowaniem warunków w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart z kijkami, wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych oraz- na ryzyko pasażera- m. in. telewizorów i radioodbiorników.

4.Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza granice pojazdu.

§ 14.

1.Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego ( poza sprzętem służącym do napraw samochodu oraz butli gazowej będącej elementem instalacji gazowego zasilania pojazdu ).

3.Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których mowa w § 13 ust. 2.

4.Kierowca jest zobowiązany do załadunku i wyładowania bagażu pasażera z bagażnika taksówki.

§ 15.

Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów łatwopalnych , wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów cuchnących oraz zwłok i szczątków ludzkich.

Rozdział 4
Informacja o opłatach za przejazd taksówkami osobowymi

§ 16.

1. Kierowca taksówki jest obowiązany do trwałego umieszczenia na szybie prawych, tylnych drzwi informacji widocznej dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, o stosowanych cenach oraz ulgach, zniżkach i zasadach ich udzielania, obejmujących:

1)opłatę początkową dla wszystkich taryf,
2) opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach administracyjnych miasta Zakopane, w dzień powszedni ( nie będący świętem) , między godziną 6.00 a 22.00
3) opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach administracyjnych miasta Zakopane w porze nocnej ( tj. między godziną22.00 a 6.00 ) oraz niedziele i święta,,
4)opłatę za jedna godzinę postoju dla wszystkich taryf.

§ 17.

Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocna lub odwrotnie, kierowca jest zobowiązany przełączyć taksometr na odpowiednia taryfę i powiadomić o tym pasażera.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 18.

1.Kierowcy taksówki zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w trakcie przewozu osób.

2.Kierowca taksówki może umieścić wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.


ms/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
Carter14:11, 18 stycznia 2024
Dla tego że znak jest w języku angielskim ktoś powinien ponieść kare!
A np, przy projekcie parkingu dla taxi powinno to być rozwiązane tak jak na lotnisku Balice? gdzie taxi jeżdżą cały czas mając kartę która otwiera bramki, do tego masz ze 100m ulicy gdzie wszyscy wsiadają i wysiadają. Obserwowałem to kiedyś przez 2h i tam wszystko idzie jak na taśmie.
Jasiek08:52, 18 stycznia 2024
Znak "Kiss and ride" jest niezrozumiały, bo to w języku obcym. Trzeba napisać po naszemu "Mlaśnijcie sie i bier sie z tela".
qwerty18:37, 17 stycznia 2024
A było zrobić postój na 30 Taxi centralnie na peronach. Jedni mogliby zarobić, a inni nie musieliby waliz tachać. Z tym tachaniem to mnie bawi - jechać pociągiem i liczyć, że walizka teleportuje się ? 150m do postoju to daleko ? No i trzeba było nie mieć dzieci, a jak się zachciało to trzeba ich pilnować - straszna sprawa:)
Optymista17:28, 17 stycznia 2024
Przyjeżdżają turyści samochodami -ŹLE, bo blokują całą wiochę
Przyjeżdżają autobusami lub pociągiem - DOBRZE- ale -ŻLE -bo przyjeżdżają po nich na dworzec inni. No to już jest wiocha.
Analityk14:32, 17 stycznia 2024
Jest kilka zatoczek dla taksówek z tyłu dworca i tam taksówek jak na lekarstwo. Proponuję zamienić, niech taxi stoją z przodu dworca a prywatne samochody mają możliwość podjechania do dworca od ul. Szymony.
turystaDA14:20, 17 stycznia 2024
Potrzebujesz dzikiego zachodu jedz do zakopanego tutaj wszystko jest na dziko -nawet ilość domów postawionych lub rozbudowanych nielegalnie (70%) jest największa-to raz.Dwa-ze znak ?kiss and ride? ten który go postawił a i wymyślił zastosować w Polsce powinien iść siedzieć;Ustawa o języku polskim.Trzy-złotówy mają 101% racji i Ja się z nimi zgadzam, żeby w nowoczesnym projekcie na taką skale nie pomyśleć o np.5 miejscach dla Taxi gdzie po zwolnieniu się jednego kolejny podjeżdżałby z odległego parkingu-jak ma to miejsce w każdym normalnym mieście.Ale nie to Zakopane-stolica samowoli budowlanej,stolica bałaganu i hytrości
hej13:58, 17 stycznia 2024
Sypać złotówom mandaty zeby bloczków mandatowych zabrakło czują sie panami świata wymuszają pierwszeństwo chamy pierwsza klasa
kierowca taksówki12:42, 17 stycznia 2024
Stróżom prawa w czapeczkach z szachownicą i w białych rękawiczkach , to jak widać nie chce się sięgnąć do kodeksu drogowego i odpowiedni znak drogowy tam zaordynować , a potem sięgać dopiero prawomocnie do mandatów. Lenistwem to czuć nawet w magistracie u Doruli , pana burmistrza ? siegać.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas