Prawo do mieszkania socjalnego (art. sponsorowany) - podhale24.pl
Niedziela, 05 lutego
Imieniny: Agaty, Adelajdy, Justyniana
Szczawnica
Snow
-8°
Wiatr: 3.924 km/h Wilgotność: 89 %
Snow
-8°
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 90 %
Snow
-7°
Wiatr: 5.148 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
-7°
Wiatr: 4.716 km/h Wilgotność: 98 %
Snow
-5°
Wiatr: 10.08 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
-9°
Wiatr: 1.62 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
32 %
Nowy Targ
4 %
Zakopane
12 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 2 | 4 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 6 | 12 %
28.09.2021, 08:40 | czytano: 738

Prawo do mieszkania socjalnego (art. sponsorowany)

Mieszkanie socjalne przysługuje osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, może być przyznane na mocy orzeczenia sądu. Do takich mieszkań trafiają zazwyczaj osoby, które zostały eksmitowane ze swojego mieszkania. W przypadku orzeczenia eksmisji przez sąd, należy złożyć pismo do właściwego sądu o przyznanie mieszkania socjalnego, a po uprawomocnieniu się wyroku, należy się udać się do gminy w celu wydzielenia lokalu socjalnego z zasobów gminnych.

Zasady ubiegania się o mieszkanie socjalne
Obowiązki związane z najmem socjalnym spoczywają na gminach, a ramy prawne w tym zakresie określa ustawa z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ubiegając się o mieszkanie socjalne ze względu na trudną sytuację materialną i mieszkaniową, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zaświadczenie o dochodach wnioskującego oraz członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, zaświadczenie z urzędy gminy (dzielnicy) potwierdzające miejsce ostatniego zameldowania wnioskodawcy i domowników. Pozostałe wymagane dokumenty określa uchwała konkretnej gminy. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Nie ma możliwości zamiany, ani wykupu takiego mieszkania. Czas trwania umowy ustalają władze gminy, zgodnie z zasadami polityki mieszkaniowej. Przy określaniu czasu na jaki została zawarta umowa, gmina powinna wziąć pod uwagę cele przyznawania lokali socjalnych. Najważniejszymi celami przyznawania lokali socjalnych jest wsparcie osób i rodzin ubogich oraz przeciwdziałanie bezdomności. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następny okres, jeśli najemca nadal pozostaje w trudnej sytuacji. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może zamieszkiwać w tym lokalu.
Standard mieszkania socjalnego jest niski, ale stan techniczny zapewnia możliwość zamieszkania. Mieszkania takie często posiadają wspólne łazienki i kuchnie, w niektórych przypadkach pozbawione są centralnego ogrzewania lub bieżącej wody.
W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają: kobiety ciężarne, małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni oraz osoby sprawujące opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący, obłożnie chorzy, bezrobotni, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały. Pierwszeństwo otrzymania mieszkania socjalnego mają mieszkańcy budynków, które są przeznaczone do rozbiórki, a nadzór budowlany wydał nakaz opróżnienia lokalu. Mieszkanie socjalne na 1 osobę musi mieć minimum 10 metrów kwadratowych łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa domowego rodziny, powierzchnia pokoi powinna wynosić minimum 5 metrów kwadratowych, w przeliczeniu na 1 osobę. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Mieszkania socjalne mają na celu zapewnienie ochrony lokatorów, których prawo do innego lokalu wygasa. Regulacje prawne dotyczące najmu lokalu socjalnego nie pozwalają na pozostanie osób w ciężkiej sytuacji życiowej bez mieszkania.

Mieszkanie socjalne a eksmisja
Wydając wyrok eksmisyjny sąd ma obowiązek orzec czy osobie eksmitowanej przysługuje uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Przy ustalaniu powyższego będzie brany pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególna sytuacja materialna i rodzinna. Sąd może orzec o braku takiego uprawnienia w szczególności, jeżeli nakazanie opróżnienia lokalu następuje z powodu zaniedbywania przez lokatora swoich obowiązków, niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu.
W przypadku eksmisji - obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
Jeżeli sąd uzna, że eksmitowana osoba spełnia warunki do otrzymania lokalu socjalnego, to wstrzyma wykonanie opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W praktyce oznacza to, że do tego czasu nie ma obowiązku opuszczania mieszkania, z którego orzeczona jest eksmisja.

Jeśli potrzebujesz BEZPŁATNEJ porady prawnej lub mediacji – taką pomoc uzyskasz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aktualnie wszystkie punkty na terenie powiatu nowotarskiego działają już w trybie stacjonarnym i porady udzielane są bezpośrednio w punktach. Szczegółowy harmonogram poniżej.


I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. NOWY TARG – budynek Urzędu Gminy– ul. Bulwarowa 9: poniedziałek w godz. 12.30 – 16.30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 10.00 – 14.00.
 2. ŁAPSZE NIŻNE – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Jana Pawła II 18: wtorek w godz. 13.00 – 17.00, czwartek w godz. 10.00 – 14.00.
 3. KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM – budynek Urzędu Gminy, Rynek 35: poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 13.00, środa w godz. 7.30 – 11.30.


II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. RABKA ZDRÓJ – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00. UWAGA – w czwartki dyżur w formie zdalnej (do końca roku).
 2. RABA WYŻNA – budynek Urzędu Gminy, Raba Wyżna 41: poniedziałek w godz. 9.00 – 15.00, środa i piątek w godz. 8.00 – 15.00.
 3. JABŁONKA – budynek Urzędu Gminy, ul. 3-go Maja 1: poniedziałek i wtorek w godz. 8.00 – 14.00, czwartek i piątek w godz. 14.00 – 18.00
 4. OCHOTNICA DOLNA - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, os. Dłubacze 160: poniedziałek w godz. 12.00 – 16.00, środa i piątek w godz. 8.00 – 12.00.
 5. MANIOWY - budynek Urzędu Gminy, ul. Gorczańska 3: wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 13.00.


III. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. CZARNY DUNAJEC – budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Kamieniec Dolny 55: wtorek w godz. 13.00 – 18.00, środa i piątek w godz. 10.00 – 15.00, czwartek w godz. 12.00 – 17.00.
 2. NOWY TARG – budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39: poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 14.00, środa w godz. 13.00 – 17.00, czwartek w godz. 11.00 – 17.00


W celu uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy dokonać wcześniejszej rejestracji na wizytę:

- samodzielnie - online: poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl
- telefonicznie: 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacji) na terenie Powiatu Nowotarskiego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
https://www.nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-304.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, tel. (18) 26 61 300, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • Stowarzyszenie Sursum Corda, tel. (18) 44 11 994, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00


„Zadanie publiczne finansowane  ze środków  budżetu Państwa, realizowane przez Powiat Nowotarski”


Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas