Powiatowy Zarząd Dróg odpowiada: "Od zaangażowania Miasta zależy powodzenie przedsięwzięcia" - podhale24.pl
Niedziela, 21 kwietnia
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
Czarny Dunajec
Clouds
Wiatr: 11.376 km/h Wilgotność: 84 %
Clouds
Wiatr: 10.548 km/h Wilgotność: 80 %
Snow
Wiatr: 9.468 km/h Wilgotność: 91 %
Clouds
Wiatr: 6.984 km/h Wilgotność: 93 %
Snow
Wiatr: 8.388 km/h Wilgotność: 96 %
Snow
Wiatr: 10.224 km/h Wilgotność: 89 %
Jakość powietrza
22 %
Nowy Targ
10 %
Zakopane
0 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 11 | 22 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 5 | 10 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 0 | 0 %
05.06.2020, 15:36 | czytano: 5443

Powiatowy Zarząd Dróg odpowiada: "Od zaangażowania Miasta zależy powodzenie przedsięwzięcia"

NOWY TARG. W reakcji na opublikowaną przez nas odpowiedź władz Miasta w sprawie zawirowań wokół przebudowy skrzyżowania ulicy Grel i Św. Anny - głos zabrało starostwo. Jak pisze w imieniu Powiatu Nowotarskiego dyrektor PZD, "to od zaangażowania Miasta zależy w tym momencie powodzenie przedsięwzięcia" jakim jest przebudowa lub rozbudowa drogi gminnej.

zdj. Michał Adamowski
zdj. Michał Adamowski
Dziś przedstawiliśmy wyjaśnienia Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz przewodniczącego Rady Miasta odnośnie okoliczności jakie doprowadziły do zaniechania prac zmierzających do przebudowy skrzyżowania. Zarówno wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, jaki przewodniczący Grzegorz Luberda wskazują powiat, jako winnego zatrzymania przygotowań do inwestycji. Pisaliśmy o tym w artykule "Obawy właścicieli nieruchomości są bezzasadne"...

W przesłanym nam oświadczeniu dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnia, że "wczytując się w doniesienia medialne o wciąż toczącym się sporze pomiędzy Miastem, a przywołanymi właścicielami nieruchomości, jest rzeczą prawie pewną, że na etapie projektowania przebudowy skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel, największym problemem będzie, po raz kolejny, kwestia rozwiązań i uzgodnień w zakresie drogi gminnej (ul. Grel). Należy sądzić, że dopóty, dopóki Miasto nie wypracuje satysfakcjonujących dla przywołanych stron rozwiązań, uzyskanie ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRiD w omawianym zakresie jest niemożliwe. Dlatego to od zaangażowania Miasta zależy w tym momencie powodzenie przedsięwzięcia i dlatego Powiat Nowotarski (mając na uwadze wcześniejsze losy procedowanej dokumentacji) musi zabezpieczyć swój interes, zapewniając sobie należytą współpracę ze strony Miasta w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi gminnej."

Strona powiatu deklaruje, iż "pomimo że Miasto Nowy Targ nie przystało na proponowany wzór umowy, Powiat nie rezygnuje z prób rozwiązania problemu zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Św. Anny i Grel. Mając powyższe na względzie, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przystępuje do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej ul. Św. Anny – ul. Kowaniec, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Kowaniec."

Oto pełna treść przesłanego nam stanowiska:

"Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu poniżej przedstawia swoje stanowisko w sprawie realizacji inwestycji przebudowy/rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel w Nowym Targu.

Aktualna umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel w Nowym Targu, przesłana do Urzędu Miasta Nowy Targ 6 lutego 2020 r. do dzisiaj nie została przez władze miasta podpisana. Rzeczywiście, zawiera ona zapisy zwiększające zobowiązania Miasta, w tym obligatoryjne pokrycie przez Miasto całości kosztów dokumentacji objętej umową, w przypadku, gdyby inwestycja nie doszła skutku w wyniku nieuzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji na realizację robót. Omawiane zadanie, było już projektowane w oparciu o umowę pomiędzy Powiatem a Miastem z dnia 5 listopada 2013 r., w ramach którego Miasto deklarowało udzielenie pomocy finansowej w wysokości połowy wartości zamówienia (pomoc wynosić miała 30 000 zł). Dotacja ta nie została wykorzystana, a tym samym całość kosztów zadania, tj. kwota 41 490,36 zł obciążyła budżet Powiatu Nowotarskiego. Ryzyko wynikające z nie uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRiD w całości obciążyło Powiat, pomimo że ważniejsze powody uchylenia decyzji były związane z problemami występującymi w zakresie drogi gminnej, a nie powiatowej i w znacznej części wynikały ze sporu pomiędzy Miastem, a właścicielami działki sąsiadującej z drogą gminną, którzy wnieśli odwołanie.

Miasto, będąc świadomym, że możliwość rozwiązania problemu projektowego (który się pojawił wyłącznie w zakresie przebudowy drogi gminnej), zależy wyłącznie od wypracowania wspólnego stanowiska na linii Miasto - mieszkańcy ul. Grel, zadeklarowało uzyskanie decyzji ZRiD w ww. zakresie (notatka z 6 listopada 2017 r.). Przez kolejny rok Miasto nie wypracowało koncepcji rozbudowy skrzyżowania, która byłaby zaakceptowana przez przywołanych wcześniej właścicieli nieruchomości, w konsekwencji czego w październiku 2018 r. odstąpiło od wcześniejszych ustaleń i wystąpiło do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z wnioskiem o ponowne przystąpienie do projektowania przebudowy/rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel w Nowym Targu.

Koncepcja zlecona przez Miasto, przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 28 listopada 2018 r., jak czytamy w piśmie Miasta z dnia 20 listopada 2018 r. „posłużyła do przeprowadzenia negocjacji w przedmiotowej sprawie z Państwem [właściciele działki sąsiadującej z drogą gminną, którzy wnieśli odwołanie] (...) Rozmowy zakończyły się fiaskiem, a Państwo [jw.] odmówili podpisania listy obecności”. Już z tej treści wynika, że koncepcje nie zapewniają ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich przy realizacji inwestycji, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania decyzji ZRiD, a było powodem uprzedniego uchylenia decyzji ZRiD i czego niezbędności Miasto ewidentnie było świadome, skoro przystąpiło do wspomnianych negocjacji.

Mając na uwadze powyższe, przesłany do Miasta 6 lutego 2020 r. wzór umowy stanowił, w naszym przekonaniu, gwarancję rzetelnej współpracy Miasta Nowy Targ i Powiatu Nowotarskiego, wraz z przyporządkowaniem ewentualnych konsekwencji nieuzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRiD w sposób proporcjonalny do przewidywanych ryzyk.

Wczytując się w doniesienia medialne o wciąż toczącym się sporze pomiędzy Miastem, a przywołanymi właścicielami nieruchomości, jest rzeczą prawie pewną, że na etapie projektowania przebudowy skrzyżowania ul. Św. Anny i ul. Grel, największym problemem będzie, po raz kolejny, kwestia rozwiązań i uzgodnień w zakresie drogi gminnej (ul. Grel). Należy sądzić, że dopóty, dopóki Miasto nie wypracuje satysfakcjonujących dla przywołanych stron rozwiązań, uzyskanie ostatecznej/prawomocnej decyzji ZRiD w omawianym zakresie jest niemożliwe. Dlatego to od zaangażowania Miasta zależy w tym momencie powodzenie przedsięwzięcia i dlatego Powiat Nowotarski (mając na uwadze wcześniejsze losy procedowanej dokumentacji) musi zabezpieczyć swój interes, zapewniając sobie należytą współpracę ze strony Miasta w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi gminnej.

Pomimo że Miasto Nowy Targ nie przystało na proponowany wzór umowy, Powiat nie rezygnuje z prób rozwiązania problemu zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Św. Anny i Grel. Mając powyższe na względzie, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przystępuje do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1671K ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w km 0+000 do km 1+796 (odcinek od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Kowaniec).

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji zawierającej w szczególności:

1) Wykonanie analizy stanu stałej organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w km 0+000 (skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 1+796 (skrzyżowanie rondo Witolda Pileckiego) w ciągu DP 1671K, w tym:

a) zestawienie ilości wypadków/kolizji z uwzględnieniem poszkodowanych,

b) badanie natężenia ruchu z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej Szpitala Powiatowego, oraz ruchu na drogach gminnych, w szczególności ul. Grel,

c) prognozę zmiany natężenia ruchu wynikającej z budowy obwodnicy północnej i południowej oraz zmiany trasy drogi krajowej nr 47 „Zakopianki”

2) Co najmniej dwa warianty rozwiązań uspokojenia ruchu (do wyboru przez Zamawiającego), polegające na wskazaniu rozwiązań związanych z ewentualnym dostosowaniem korony skrzyżowań ul. Św. Anny z ulicami Grel, Norwida i Szpitalną, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, skutkującego kompleksową poprawą bezpieczeństwa wraz z oszacowaniem kosztów każdego z wariantów;

3) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu i inne niezbędne pozwolenia wymagane przy projektowanych robotach, oraz kosztorys inwestorski, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wybranego wariantu rozwiązania uspokojenia ruchu.

Warianty rozwiązań uspokojenia ruchu zawarte w projekcie ograniczone będą wyłącznie do istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 1671K.

Tomasz Moskalik – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu".

oprac. s/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
kibol12:13, 6 czerwca 2020
O nieudolności i bezradności wicesołtysa Wojtaszka książki można pisać.
GoooralZNT06:34, 6 czerwca 2020
Banda nieudaczników... Niech zrobią tak jak z droga Grel Niwa tztn wybuduje bez pozwolenia na budowę, otworzą ,poświęca i jeżdżą. A i zapomniałem dodać ludzi okradną z działek bo nie umieją zrobić nic zgodnie z prawem . Pan Wiceburmistrz Wojtaszek do zwolnienia dyscyplinarnie za ten bałagan prawny. Pozdrawiam hej
cyngiel22:34, 5 czerwca 2020
No i co z tego że wymalowali miejsce dla niepełnosprawnych jak windę dla niepełnosprawnych burmistrzówka blokuje swoim samochodem, który wciąż parkuje na dziedzińcu jakby jej nie było stać na opłacenie abonamentu. Równi i równiejsi?
wera22:12, 5 czerwca 2020
A miejsce dla niepełnosprawnych przed magistratem taaakie duże wymalowali dwa dni temu. Wygląda dziwacznie w porównaniu z pozostałymi miejscami parkingowymi. Nie podejrzewam żeby to miało jakikolwiek związek ze stawianiem przed urzędem samochodów dostawczych oblepionych ogłoszeniami;-)
Arleta22:01, 5 czerwca 2020
W całej kwestii rozbija sie o 6 m2 dwa miejsca postojowe, nikt im domu nie będzie burzył
nieudacznik20:28, 5 czerwca 2020
Grześ sobie już wszędzie nagrabił i spalił za sobą wszystkie mosty.
STAŚ20:05, 5 czerwca 2020
Chciałbym doczekać dnia, kiedy dojdzie do konsensusu, i będziemy, i będziemy x3 mogli przejechać skrzyżowaniem nowo wybudowanym !!!
moc19:04, 5 czerwca 2020
@com.:))))!!!!
11218:22, 5 czerwca 2020
Rozwiązanie proste: na obecnej "zakopiance" rondo, z niego zjazd na Krakowską i dalej na Grel w obie strony. Wjazd na Grel od św. Anny zamknięty. Starogrelanie wyjeżdżają Krakowską na rondo: do miasta na św. Annę, na Kraków i Zakopiec obecną/dawną "zakopianką" do Ludźmierza dalej Grelem i Het-Grelem.
Ali17:44, 5 czerwca 2020
Ile by kosztowały światła z pętlą indukcyjną, która włączałaby zielone z Grela po podjechaniu samochodu? Można by było skręcać i w lewo i prawo na św. Annę
cytryn16:56, 5 czerwca 2020
z Watychą nikt już nie chce qspółpracować nawet powiat którego jest pracownikiem na bezpłatnym urlopie
ja16:51, 5 czerwca 2020
Ale mają konkretną odpowiedz ze strony właściciela spornego tematu , ile i za co ?
A tu jak zawsze problemy .
com15:54, 5 czerwca 2020
Moda na sukces.. odcinek 10001.. :D
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas