Strażacy krytykują projekt ustawy o OSP. Pierwsze głosy z Podhala - podhale24.pl
Poniedziałek, 04 marca
Imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosława
Szczawnica
Clouds
Wiatr: 5.76 km/h Wilgotność: 85 %
Clouds
Wiatr: 7.056 km/h Wilgotność: 86 %
Clouds
Wiatr: 4.248 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
Wiatr: 6.084 km/h Wilgotność: 87 %
Clouds
Wiatr: 2.844 km/h Wilgotność: 81 %
Clouds
Wiatr: 5.76 km/h Wilgotność: 85 %
Jakość powietrza
102 %
Nowy Targ
58 %
Zakopane
204 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 51 | 102 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 29 | 58 %
Rabka-Zdrój
Dostateczna
PM 10: 102 | 204 %
12.05.2021, 20:38 | czytano: 9135

Strażacy krytykują projekt ustawy o OSP. Pierwsze głosy z Podhala

Podział strażaków ochotniczych straży pożarnych na lepszych i gorszych, "jałmużna" za działalność, uznaniowość przy przydzielaniu dofinansowania i groźba likwidacji małych jednostek OSP - mnożą się zarzuty strażaków do projektu uchwały o OSP przygotowanej przez rząd. Swoje stanowisko w tej sprawie zaprezentowały jednostki OSP z gmin Raba Wyżna i Spytkowice.

Arch. Podhale24.pl
Arch. Podhale24.pl
Jak informuje Robert Wodziak, prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego ZOSP Raba Wyżna-Spytkowice, stanowisko to zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Podpisali się pod nim przedstawiciele władz OSP Raba Wyżna, Skawa, Spytkowice, Harkabuz, Rokiciny Podhalańskie, Podsarnie, Sieniawa, Bielanka i Bukowina Osiedle.

Strażacy mają całą "litanię" uwag do projektu ustawy. Lista zarzutów liczy 21 punktów. Wśród nich pojawiają się zarzuty mówiące m.in. o groźbie likwidacji małych jednostek OSP; podział jednostek na te które mogą brać udział w akcjach i te, które nie mogą; ograniczenia w dysponowaniu własnym majątkiem czy pozbawienie wszystkich członków OSP - druhów strażaków prawa do bycia jednostką umundurowaną.

Strażacy apelują również do pozostałych jednostek o wysyłanie swoich uwag do rządu.

Oto treść apelu o zmiany w projekcie ustawy, który dziś zaprezentowali:

Stanowisko - Apel Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej do projektodawców projektu ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” ( projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP)

Środowiska strażackie, które mamy zaszczyt reprezentować zgodnie podkreślają (z przyjmowanymi na zebraniach walnych OSP czy zjazdach gminnych OSP uchwałami programowymi), iż będą preferować przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez Ochotnicze Straże Pożarne odpowiedzialnej służby publicznej i spełnianiu przez nią społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP, która brzmi:

"Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej….”

„Potrzeba działalności społecznej, utajona w każdym obywatelu myślącym, konieczność solidarności obywatelskiej ku pożytkowi ogółu tworzą spoiwo, któremu przyświeca na sztandarach Ochotniczych hasło: W JEDNOŚCI – SIŁA…”

Bolesław Chomicz

Jednak, aby to wypełnienie misji i odpowiedzialności w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przez druhów ochotników mogło się opierać na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu przez władzę publiczną – zarządzającą - dysponującą tymi siłami ratowniczymi, powinno nastąpić większe pochylenie się nad bieżącymi sprawami z jakimi zderzają się codziennie druhowie ochotnicy, ale i też samorządy gminne w zapewnieniu poczucia niezależności, samorządności oraz stabilności działania sprawnie działającego systemu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, a nie nakładaniem dodatkowych obciążeń finansowych, czy nieprzemyślanych uregulowań prawnych powodujących zwiększone wydatki z budżetów gmin czy samych ochotniczych straży pożarnych, które w konsekwencji tych nieprzemyślanych działań legislacyjnych mogą zostać doprowadzone do likwidacji.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Raba Wyżna i Spytkowice posiadając pond 100-letnią tradycje społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej lokalnego społeczeństwa. Posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie organizacyjnym, logistycznym, operacyjnym i sprzętowym, które zawsze mają na celu poprawę wyposażenia w sprzęt p.poż, budowę, rozbudowę i remonty obiektów remiz strażackich czy podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków ochotników. Wszystkie te działania zawsze są nakierowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności.

Środowiska strażackie, które reprezentujemy od kilkunastu lat postulują do władz związkowych jak i parlamentarnych o ustawowe uregulowanie dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych jako rekompensatę za lata ciężkiej służby pożarniczej (wolontariackiej, gdyż wszyscy druhowie z jednostek OSP z terenu gmin: Raba Wyżna – Spytkowice nie pobierają przysługującego im ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych).

Gdy, został zaprezentowany projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” (projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP), w którym znalazły się postulowane zapisy odnośnie dodatków do rent i emerytur mieliśmy nadzieje, że ten postulat w końcu zostanie spełniony…jednak jak się okazuje nie dla wszystkich strażaków ochotników tylko dla wybranych…..tylko ”ratowników OSP”.., natomiast pojawiły się jeszcze w tym projekcie inne bardzo niekorzystne rozwiązania formalno-prawne dla wszystkich jednostek OSP.

To po jego zapoznaniu się i poszerzonej analizie… z aktami obecnie obowiązującymi w zakresie ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, czy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i innych aktach regulujących działalność ochotniejszej straży pożarnej oceniamy ten projekt bardzo negatywnie, gdyż :

1) wprowadza niezrozumiały dla nas podział (a w konsekwencji dyskryminację) jednostek ochotniczych straży pożarnych na jednostki, które będą mogły brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a inne nie ;

2) wyklucza małe jednostki OSP z działań ratowniczo-gaśniczych (jeśli nie spełnią wymogów dotyczących utworzenia w swojej jednostce „JRG-OSP” (choć na obecną chwilę brak jest uregulowań - rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, a powinny być przynajmniej rangi ustawowej),

3) przyczynia się do likwidacji małych jednostek OSP ( w przypadku nie powołania „JRG-OSP”, a tym samym w konsekwencji doprowadzi do likwidacji jednostek OSP w małych miejscowościach - mamy na terenie działania naszego zarządu międzygminnego takie właśnie jednostki) ;

4) wprowadza ograniczenia swobodnego dysponowania własnym majątkiem OSP np. przy jego likwidacji...

5) wprowadza podział: na jednostki OSP, które będą mogły być finansowanie z środków publicznych (z budżetu gminy ; budżet państwa, czy firm ubezpieczeniowych), a inne nie;

6) zabiera nam niezależność, samodzielność ….podporządkowując „całą OSP” oraz jej majątek pod nadzór: gminy, wojewody czy komendanta wojewódzkiego PSP;

7) wprowadza ograniczenie co do swobodnego dysponowania przez władze statutowe OSP posiadanego majątku czy dysponowanie wypracowanymi środkami finansowymi lub pozyskanymi środkami z darowizn na cele statutowe danej OSP np. finasowanie orkiestry strażackiej, sekcji sportowych MDP ze środków za wynajem posiadanych nieruchomości gdyż projektodawca przewidział tylko finasowanie z tych środków - „JRG-OSP” ;

8) wprowadza „uznaniowość” w przyznawaniu uprawień finansowych… tylko dla „ratownika OSP”, a pomija się innych czynnych druhów strażaków, którzy też.. jeśli będą brać udział np. w usuwaniu klęsk żywiołowych itp. to też im takie uprawnienie powinno przysługiwać …( samo określenie jest już bardzo niejasne i nieprecyzyjne)

9) brak jest jednoznacznych uregulowań dotyczących finansowania obowiązkowych szkoleń specjalistycznych - KPP, badań lekarskich, BHP itp. dla dh strażaków ochotników; „ratowników OSP” (zwiększone bieżące wydatki gmin w tym zakresie, które odbędą się kosztem zmniejszonych wydatków majątkowych na zakupy sprzętowe p.poż, a które przecież pochodzą z naszych opłat i podatków lokalnych na rzecz małych ojczyzn, których jesteśmy mieszkańcami);

10) brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących działalności operacyjnej strażaków ochotników ( ich ochrony osobistej, ubezpieczenia, czy przeszkolenia do tych działań), którzy nie wejdą do utworzonych „JRG-OSP” w przypadku działań podczas klęsk żywiołowych, akcji humanitarnych czy udzielanej pomocy „socjalnej” podczas działań
w sytuacjach pandemicznych;

11) brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez „ratownika OSP” biorącego udział w akcjach ratowniczych;

12) brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez druhów strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, akcjach humanitarnych, czy niesienia pomocy podczas zagrożenia pandemicznego;

13) brak jest uregulowań prawnych dotyczących roli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej ( ważnego ogniwa - koordynującego prace operacyjno-techniczną wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy)

14) brak jest uregulowań dotyczących obecnie utworzonych i dobrze funkcjonujących JOT-ów w OSP ;

15) brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania jednostek będących w KSRG;

16) brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego (w przypadku profesjonalizacji danej OSP w danej dziedzinie ratowniczej);

17) brak jest uregulowań prawnych dotyczących „bezpiecznych dojazdów” .. czyli poruszania na wezwanie alarmowe własnymi nieoznakowanymi samochodami do remizy dh - strażaków czy „ratowników OSP” :

18) brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (dotyczy to naszych kierowców OSP, których ciągle nam brakuje…bo po wyszkoleniu, zdobyciu uprawnień.. np. emigrują za pracą..), uregulowaniu powinna być poddana kwestia odpłatności… i ponoszenie kosztów nadawania tych uprawień nie przez gminy, które z uwagi na pandemię COVID-19 też mają swoje trudności finansowe tylko budżet państwa),

19) brak uregulowania dotyczącego obowiązującego umundurowania (bojowego i galowego) strażaków ochotników czy honorowania ich odznakami i medalami za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ( jest tylko mowa o „ratownikach OSP” …to jest pominięcie całej społeczności strażackiej z jego 100-letnią historią i dorobkiem wielu pokoleń strażackich;

20) pozbawienie wszystkich członków OSP - druhów strażaków prawa do bycia jednostką umundurowaną…jednostką ochrony przeciwpożarowej ( więc brak podstaw prawnych do noszenia munduru i posiadanych odznak /medali);

21) pozbawienie wszystkich członków OSP- druhów strażaków posługiwania się 100-letnim nazewnictwem bycia „strażakiem ochotnikiem” , a nazwanie ich „ratownikami OSP” – bez tradycji i spuścizny historycznej wywodzącej się od naszego patrona św. Floriana
i pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP – dh Bolesława Chomicza.

Na przestrzeni dziejów w szeregach strażackich wyrosło wielu aktywnych działaczy społecznych, samorządowych i parlamentarnych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w strażacką służbę publiczną zyskali sobie wdzięczność, szacunek i uznanie społeczeństwa.

Apelujemy do wszystkich środowisk strażackich, samorządowych i parlamentarnych o poważne traktowanie NAS.. nie w sposób wybiórczy!… poprzez dzielenie na „lepszych i gorszych” czy proponowanie bardzo skromnej „jałmużny”, tylko uhonorowanie i docenienie wielu lat poświęcenia i ciężkiej służby publicznej wszystkich druhów strażaków nie tylko wybranych…”ratowników OSP”.

Wiele poruszanych zagadnień formalno-prawnych w analizowanym projekcie ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” jest już uregulowana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, którą uważamy że można poprawić i znowelizować wprowadzając do niej postulowane świadczenia dodatków do rent i emerytur dla strażaków ochotników…, lub dalej procedować legislacyjnie projekt obywatelski (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał poparcie ponad 200 tys. podpisów

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C/%24File/1534.pdf

lub projekt senacki (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który poparli wszyscy senatorowie RP obecnej kadencji parlamentu do dalszych prac sejmowych:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,144.html

Ze strażackim pozdrowieniem: „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”

oprac. r/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
Edek z fabryki kredek15:32, 19 maja 2021
Wreszcie ktoś się wziął za reformę OSP. Dostojników dzisiaj w OSP mamy pełno i każdy na coś liczy: na poparcie w wyborach, pracę dla członka rodziny w Urzędzie Gminy, na przywileje, wpływy i pieniądze. Dobry pomysł żeby OSP upaństwowić a tych strażaków którzy rzeczywiście jeżdzą do akcji i walczą z ogniem uhonorować dodatkami do emerytury.
Florian ze Skawy14:34, 19 maja 2021
Prawda jest taka ze zdecydowana większość jednostek OSP ma pojedyncze wyjazdy w roku a ich działalność skupia się głównie na festynach, imprezach i pokazach sprzetu. Założenia tej reformy sa bardzo dobre bo porobiły się nam gminne Paniska w strukturach OSP co by rzadzic wszystkimi na około tylko chciały. Ten apel nie jest podyktowany troska o los jednostek OSP tylko o utratę funkcji w gminnych strukturach OSP które dają przywileje.
ocena górali z nizin07:47, 15 maja 2021
powstanie WOT - OSP PiS
czego nie rozumiecie ?
władek14:48, 13 maja 2021
Nie tak dawno strażacy organizowali festyny,imprezy dochodowe w remizach.Była kiełbasa,gorzałka,a obecnie nie ma nic.Powód oczywisty:
opodatkowanie i procedury rozliczeniowe z skarbówką.Każdy organizator
ma w nosie przy wkładzie darmowej pracy takie procedury....A szkoda
były to imprezy integrujące miejscowe społeczności.Jeżeli dla straży ma
być coś "załatwione" to oczywiście opodatkowanie działalności...!!!!.
za miedzy12:18, 13 maja 2021
Bardzo krótki komentarz w powyższej sprawie.
GOSIU- piszacy te "wypociny" ,nie znasz realnego funkcjonowania O.S.P.. względnie działasz na rzecz "anty-PIS"- KLEPNIJ SIĘ W CIEMIĘ.
Do - Kolarzyk11:09, 13 maja 2021
Weź se chłopie daruj. Ciekawe co zrobisz, gdy wybuchnie pożar w twoim domu a dookoła będą same małe miejscowości z jak to uważasz nieudolnymi strażakami, którym nie będzie wolno wyjechać do pożaru. I co wtedy? Poczekasz spokojnie zanim przyjedzie PSP z Nowego Targu? (A co gdy w tym samym momencie będzie kilka pożarów jednocześnie?) Skoro da się radę szkolić ludzi w większych jednostkach, to czemu nie mogą zrobić tego i w mniejszych? Jakbyś nie zauważył Ochotnicza Straż Pożarna (OCHOTNICZA!), tu nikt nikomu za nic nie płaci, do niczego nie zmusza. Chyba jedna z nielicznych organizacji pożytku publicznego działających bezinteresownie i bezpłatnie.
Kp10:04, 13 maja 2021
Bo żadnego projektu być nie powinno! Za PO nie było, za SLD nie było i strazaki były. Teraz PIS chce wszystkich uszczęśliwiać..nie wiem po co.
szkoda gadać09:37, 13 maja 2021
Edek S. pojawia się wśród strażaków w czasie kampanii wyborczej do sejmu. Wtedy oczywiście ma mundur strażacki, rozda parę medali, odbierze saluty i tyle w temacie.
***09:11, 13 maja 2021
A skończcie już z tym gadaniem o PISie i głosowaniu! Nie tego tyczy się artykuł. Większość z komentujących nie ma bladego pojęcia o OSP, a zabiera głos. Warto się zastanowić, zanim się coś powie bez sensu. I obyście nigdy nie musieli korzystać z pomocy OSP zwłaszcza, jakby ustawa weszła w życie. JRG samo sobie nie poradzi.
zielony08:15, 13 maja 2021
Na kogo głosowaliście ? macie Prawo i Sprwiedliwość więc po co ten lament .
czytelnik110208:02, 13 maja 2021
Dot pkt 13 - komendant gminny ochrony przeciwpożarowej jest stanowiskiem pracownika samorządowego o jego zatrudnieniu decyduje Wójt Gminy. Proszę nie mylić z komendantem gminnym ZOSP to jest funkcja związkowa.
Jednostki które nie utworzą JGR nie będą mogły brać udziału w żadnych zdarzeniach kryzysowych ich rola sprowadzi się tylko do wyjścia ze sztandarem co w przyszłości skutkuje ich rozwiązaniem gdyż nie ma strażaka bez bojowego działania. Dlatego ważnym jest aby teraz walczyć z całą stanowczością o zaprzestanie dziwnych prac.
baciok@07:38, 13 maja 2021
Chociaż nie jestem fanem PiSu popieram.
Po co w jednej wsi dwie straże.
Znam przypadek że nie mieli kierowcy do cięzkiego samochodu.
Zgadzam się z nickiem Kolarzyk
Kapuś07:23, 13 maja 2021
Popieram PiS w tym co robi, @kolarzyk dokładnie napisał, o co chodzi i tez się z nim zgadzam.
spacerowicz06:08, 13 maja 2021
Raba Wyżna zawsze przoduje w kontestacjach.
Edek bez kredek01:29, 13 maja 2021
Ale co tu krytykować, należy małe jednostki zlikwidować i połączyć w jedną duża na kilka miejscowości, bo faktycznie niektóre jednostki OSP służą do Mszy lub na odpusty jak sobie zażyczy kler, poza tym stoją puste remizy bo Prezesi traktują jak swoją własność a zapominają że to społeczeństwo utrzymuje a nie oni, no ale to temat rzeka i to duża
edek00:55, 13 maja 2021
jesten za likwidacja
Optymista22:29, 12 maja 2021
Rządzący mają Polaków gdzieś, a Polacy jak stado baranów (są wyjątki) oddaje na nich głos.
Co chcieliścieta ta ma ta
zed22:25, 12 maja 2021
Masz prezesa OSP z PISS jesteś bezpieczny a wręcz jesteś lepszy sort. Możesz liczyć na wiele fajnych nowych zabawek i możliwość uczestniczenia w akcjach. Jak nie popierasz władzy to pakuj manatki.
Tak się właśnie rodzą małe dyktatury, w tym przypadku dyktatury Kaczystanu. Ale czemu akuratnie jednostki z Raby czy Jordanowa wylewają żale jak tam było gigantyczne poparcie dla PISS we wszystkich wyborach, powinni być zadowoleni ze zmian!
Kolarzyk22:21, 12 maja 2021
Bardzo dobrze. Likwidacja małych jednostek osp które tak naprawdę żyją od Floriana do Floriana i chodzą raz na czas ze sztandarem do kościoła... prawda jest taka że połowa tych pseudo strażaków nie umie nawet udzielić pierwszej pomocy. Są jednak jednostki osp które naprawdę wiele działają, szkolą się, pomagają lokalnym mieszkańcom i ich jak najbardziej trzeba wspierać. Resztę likwidacja a pieniążki przekazać na psp
suweren dostał kopa od PiS22:13, 12 maja 2021
senator J.H
posłowie E.S. i A.P
są w grupie strażackiej parlamentu ... ha ha
głosujcie dalej na PiS
tak trzymać
nie bedzie nowych wozów bojowych
w kazdej gminie strazacy zawodowcy z nadania PiS
Swój chłop21:47, 12 maja 2021
Ograniczenie w dysponowaniu majątkiem to czeka nas wszystkich.
Klm21:01, 12 maja 2021
Macie swój rząd i swojego strażaka.......
miastowy20:58, 12 maja 2021
Pisiepsuje za co się wezmą to spirolą.
Józekj20:47, 12 maja 2021
Tak Podhale chciało i wybrało... A teraz lament... Może w końcu ludzie przejrzą na oczy?
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas