Środa, 01 grudnia 2021, Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
Szczawnica i okolice
Clouds
-1°
Wiatr: 7.848 km/h Wilgotność: 93 %
-
brak pomiaru
Snow
-0°
Wiatr: 10.836 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
-0°
Wiatr: 12.708 km/h Wilgotność: 88 %
Clouds
Wiatr: 15.516 km/h Wilgotność: 80 %
Clouds
-2°
Wiatr: 3.204 km/h Wilgotność: 93 %
alert.podhale24.pl Jesteś świadkiem zdarzenia? Masz ciekawy temat?
Daj nam znać!

ogłoszenia

Dodano 295 tygodni temu, 02.04.2016, 08:17

Przetarg - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ul Walkosze (numer: 599670)

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 85 miasta Zakopane w rejonie ulicy Walkosze, wpisanej w KW NS1Z/00015355/9 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 156 o powierzchni 0,1432 ha.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej ul. Walkosze.

Zgodnie z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA” zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września
2013 r. działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem 1.R – tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 129 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane – sala nr 1 /parter/ o godzinie 11:00.

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. (0-18) 20-20-427.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 11 kwietnia 2016 roku.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 156 obręb 85.
Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2016 roku kwota stanowiąca wadium znajduje się na w/wym. koncie Urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni robocze po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu – nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.11.2020

W dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 9:00, w Ochotnicy Górnej pod adresem os. Posadowskie ...

Informacja o odwołaniu trzeciej licytacji udziału w nieruchomości - 1218-SEE.711.2605.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. nie odbędzie ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 08.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Informacja o odwołaniu drugiej licytacji ruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że w dniu 30.09.2021r. nie odbędzie się II ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas