Przetarg - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ul. Sienkiewicza - podhale24.pl
Czwartek, 23 marca
Imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława
Czarny Dunajec
Clouds
Wiatr: 9.9 km/h Wilgotność: 72 %
Clouds
Wiatr: 10.728 km/h Wilgotność: 83 %
Clouds
10°
Wiatr: 7.848 km/h Wilgotność: 68 %
Clouds
10°
Wiatr: 9.504 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
14°
Wiatr: 9.756 km/h Wilgotność: 66 %
Clouds
11°
Wiatr: 10.116 km/h Wilgotność: 80 %
Jakość powietrza
66 %
Nowy Targ
100 %
Zakopane
32 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Dobra
PM 10: 33 | 66 %
Zakopane
Dobra
PM 10: 50 | 100 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 16 | 32 %
Dodano 363 tygodni temu, 02.04.2016, 08:22 | Numer ogłoszenia: 599671

Przetarg - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ul. Sienkiewicza

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Zakopane przy ul. Sienkiewicza, wpisanej w KW NS1Z/00010804/7 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiąca działki ewidencyjne nr 344/1 i 344/2 o łącznej powierzchni 0,1691 ha /344/1-0,1112 ha, 344/2-0,0579 ha/.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza poprzez działkę ewidencyjną nr 344/1 obręb 5.

Zgodnie z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RÓWIEŃ KRUPOWA” zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010 r. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem U/MN-3.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 1 930 000,00 zł netto /słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych/.
Do wylicytowanej ceny działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, – sala nr 1 /parter/ o godzinie 10:00.

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 200 000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/ na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 30 maja 2016 roku.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 344/1 i 344/2 obręb 5.
Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 30 maja 2016 roku kwota stanowiąca wadium znajduje się na w/wym. koncie Urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni robocze po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu – nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.


informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas