Niedziela, 17 styczeń 2021, Imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana
Szczawnica i okolice
Clouds
-7°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 73
Clouds
-11°
Wiatr: 5.652 km/h Wilgotność: 2
Clouds
-6°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 73
Clouds
-7°
Wiatr: 3.708 km/h Wilgotność: 73
Clouds
-6°
Wiatr: 4.824 km/h Wilgotność: 81
Clouds
-6°
Wiatr: 5.544 km/h Wilgotność: 73
Jakość powietrza
Nowy Targ
Dobra
Zakopane
Dobra
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
Aktualna sytuacja na Podhalu Koronawirus Ogłoszenia drobne i komunikaty

ogłoszenia

Obwieszczenie o III licytacji nieruchomości - 1218-SEE.711.206.2018 (numer: 795855)

Dodano 127 tygodni temu, 07.08.2018 10:59
Działając na podstawie art. 110w § 3 i art. 111 i § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1201 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2018r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowa 13, w pokoju nr 131 odbędzie się TRZECIA LICYTACJA udziału 4/6 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną numer 2536 o łącznej powierzchni 1,4820 ha położonej w Kacwinie (województwo małopolskie, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00030137/2 stanowiącej współwłasność CELUSZAK KRZYSZTOF.

Działka ewid. 2536 (RV, LsIV) – obręb 0003 zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Kacwin Wyżni Koniec, około 450 m od granicy państwa ze Słowacją i około 3,4 km od centrum wsi. Teren niezabudowany, nieogrodzony, stanowiący w około 60 % las IV klasy i w około 40 % łąkę V klasy. Zachodnią granicą działka przylega do drogi gminnej gruntowej, a wschodnią do cieku wodnego należącego do zlewni potoku Kacwinianka. Działka stanowi regularny równoległobok o średnich wymiarach około 258 x 58 wydłużony w kierunku zachodnim. Teren nieruchomości o sporym spadku w kierunku północno-wschodnim. Lokalizacja i atrakcyjność położenia w skali regionu określono jako przeciętną, topografia i funkcjonalność działki jako przeciętną, a mikroklimat jako korzystny. Dostępność komunikacyjna zła. Przydatność dla rolnictwa lub leśnictwa znikome. Walory przyrodnicze przeciętne. Brak perspektyw rozwojowych. Przeznaczenie w planie MPZP Gminy Łapsze Niżne – Kacwin: działka ewid. 2536 położona jest w terenach gdzie brak jest planu – wg studium tereny rolne i leśne.

Udział w nieruchomości oszacowano na kwotę 34 700,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100), zaś cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości udziału w nieruchomości tj. 22 555,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Lpdziałka ewid.obszar całkowity działkicena oszacowania udziałucena wywoławcza udziału na III licytacjiwadium
1.25361,4820 ha34 700,00 zł22 555,00 zł3 470,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć przed licytacją wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanego udziału w nieruchomości w siedzibie Urzędu Skarbowego, w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub też dokonać wpłaty na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu tj. NBP O/Kraków: 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000, podając cel wpłaty i oznaczenie sprawy.

Operat szacunkowy nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, p. 131. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu. 18 2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Z przepisów Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego wynika, że nabywcą nieruchomości rolnych może być rolnik indywidualny, podmioty wskazane w art. 2a ust. 3 pkt 1 Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego lub osoby, które uzyskały zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 6.1. Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. - za rolnika indywidualnego uważa się wyłącznie osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Osoba taka musi nadto posiadać kwalifikację rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, musi także przez ten okres osobiście prowadzić takie gospodarstwo. Poza rolnikiem indywidualnym nabywcą nieruchomości rolnej mogą być jedynie osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb państwa oraz kościoły i związki wyznaniowe. Inne podmioty mogą nabyć nieruchomość rolną wyłącznie za zgodą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w drodze decyzji administracyjnej.

Dla potwierdzenia spełnienia kryterium rolnika indywidualnego osoba fizyczna, która chce uczestniczyć w licytacji, w dniu licytacji musi przedłożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego i spełnieniu warunków nie przekroczenia 300ha użytków rolnych
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających ich posiadanie
- dokument potwierdzający zamieszkanie tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (minimum 5 lat)

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
w NOWYM TARGU

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
reklamy google
Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas
Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Zamknij