Środa, 28 września
Imieniny: Luby, Wacława, Salomona
Nowy Targ
Clouds
14°
Wiatr: 16.956 km/h Wilgotność: 52 %
Clouds
14°
Wiatr: 18.504 km/h Wilgotność: 60 %
Clouds
15°
Wiatr: 16.992 km/h Wilgotność: 52 %
Clouds
15°
Wiatr: 16.632 km/h Wilgotność: 55 %
Clear
13°
Wiatr: 7.704 km/h Wilgotność: 51 %
Clouds
13°
Wiatr: 14.472 km/h Wilgotność: 52 %
Jakość powietrza
16 %
Nowy Targ
14 %
Zakopane
18 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 8 | 16 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 7 | 14 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 9 | 18 %
Koronawirus
2
Zakażonych
0
Zgonów
Powiat
Nowotarski
Powiat
Tatrzański
Zakażonych
0
2
Zgonów
0
0
Na kwarantannie
0
0
Wykonanych testów
11
18
Dodano 85 tygodni temu, 06.02.2021, 12:10 | Numer ogłoszenia: 938532

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1212/19 (Km 1213/19, Km 1583/19, Km 938/20, Km 1690/20)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 2168 i 1772, obszar całej nieruchomości 1,4400 ha, położonej w Rokicinach Podhalańskich, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00088358/8. Udział oszacowany jest na kwotę 48.480,00 zł. Rękojmia wynosi 4.848,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 24.240,00 zł, tj. jedna druga wartości oszacowania.

W przypadku braku chętnych do nabycia udziału w całej nieruchomości, licytowane będą udziały
w poszczególnych działkach ewidencyjnych w kolejności wskazanej przez dłużnika, a jeśli ten nie skorzysta ze swego
uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:

Lp.Dz.ewid. nrObszar w haCena oszacowaniaCena wywołaniaRękojmia
1.21681,120037.856,00 zł18.928,00 zł3.785,60 zł
2.17720,320010.624,00 zł5.312,00 zł1.062,40 zł
Przeznaczenie nieruchomości
Na dzień sporządzenia operatu, tj. 2020-09-25, teren przedmiotowej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna – uchwała Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 29 marca 2004 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolami:

ZN – tereny zieleni nieurządzonej (działka nr 1772)
„§ 18 1. Wyznacza się obszary zieleni nie urządzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Są to najczęściej tereny otwarte niezainwestowane, tylko częściowo użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska położone np. wzdłuż cieków wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną ochronną itp. W celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego użytkowania. 2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwości: 1) realizacji dolesień, 2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 3) utrzymania istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych oraz dopuszcza się możliwość polepszenia standardów wyposażenia obiektu poprzez ich rozbudowę lub wymianę z zachowaniem rygorów jakie obowiązują dla zabudowy określonych w § 6 i 7. 3. Warunkiem lokalizacji urządzeń w ramach użytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie charakteru i wymogów do użytkowania podstawowego.”

ZL – tereny zieleni leśnej (działka nr 2168)
„§ 17 1. Wyznacza się tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy. Tereny potencjalnych dolesień oznaczono na rysunku symbolem ZL. W celu ich ochrony wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego użytkowania, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio służącym prowadzonej działalności leśnej. Lasy będące w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ są uznane przez Ministra Środowiska za Lasy Ochronne. 2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość: 1) realizacji urządzeń infrastruktury technicznej (wyłącznie w przypadku wykazania braku możliwości innego niż przez tereny leśne trasowania przebiegu sieci), 2) dojazdów nie wydzielonych (wyłącznie po istniejącej sieci dróg leśnych oraz w uzgodnieniu z zarządcą). 3. Warunkiem realizacji użytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru użytkowania podstawowego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362). W toku postępowania egzekucyjnego nie stosuje się ograniczenia w zakresie nabycia nieruchomości rolnej wyłącznie przez rolnika indywidualnego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 2021-03-11 od godz. 9:00 do godz. 15:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Sławomir Hosiawa
Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5
Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
tel. 185416106, kom. 693379704
www.komorniknowytarg.pl
informacja
Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.
Reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas