Sobota, 27 listopada 2021, Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody
Czarny Dunajec i okolice
Clouds
Wiatr: 6.948 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
Wiatr: 8.208 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
Wiatr: 5.4 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
-0°
Wiatr: 4.896 km/h Wilgotność: 95 %
Clouds
Wiatr: 4.716 km/h Wilgotność: 96 %
Clouds
-0°
Wiatr: 6.408 km/h Wilgotność: 95 %
alert.podhale24.pl Jesteś świadkiem zdarzenia? Masz ciekawy temat?
Daj nam znać!

ogłoszenia

Dodano 38 tygodni temu, 05.03.2021, 10:42

Obwieszczenie - Sygn. akt Km 1448/19 (numer: 942277)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z dz. ewid. nr 2100, 2103/1, 2103/2, 2103/3, 2103/4, 2132, obszar całej nieruchomości 1,7001 ha, położonej w Rabce-Zdroju, posiadającej założoną księgę wieczystą w VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej o numerze NS2L/00025778/9 stanowiącej własność dłużnika: Czyszczoń Iwona.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 584.076,00 zł. Rękojma wynosi 58.407,60 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 389.384,00 zł.

W przypadku braku chętnych do nabycia całej nieruchomości, licytowane będą poszczególne działki ewidencyjne w kolejności wskazanej przez dłużnika, a jeśli ten nie skorzysta ze swego uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:

Lp.Dz. ewid. nrObszar w haCena oszacowaniaCena wywołaniaRękojmia
1.21000,10114.014,00 zł2.676,00 zł401,40 zł
2.2103/10,4915171.779,00 zł114.519,33 zł17.177,90 zł
3.2103/20,4915178.955,00 zł119.303,33 zł17.895,50 zł
4.2103/30,4915200.385,00 zł133.590,00 zł20.038,50 zł
5.2103/40,074227.484,00 zł18.322,67 zł2.748,40 zł
6.21320,05031.459,00 zł972,67 zł145,90 zł
UWAGA: Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej nie jest zgodne z danymi ewidencji gruntów. Zgodnie z mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej, sporządzoną dn. 2008-11-14 przez geodetę uprawnionego Agatę Kalbarczyk, przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nr KERG 4122/119/08 dn. 2008-11-17 – działka ewidencyjna nr 2103 o powierzchni 1,5487 ha podzieliła się na działki ewidencyjne nr 2103/1 o powierzchni 0,4915 ha, nr 2103/2 o powierzchni 0,4915 ha, nr 2103/3 o powierzchni 0,4915 ha i nr 2103/4 o powierzchni 0,0742 ha, stanowiącej drogę dojazdową.

Zgodnie z informacją zawartą w kartotece budynków, na działce ewidencyjnej nr 2103/3 znajduje się jednokondygnacyjny budynek drewniany, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 32 m2, rodzaj wg KŚT: Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, główna funkcja budynku: Inny budynek w gospodarstwie rolnym.

Informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości:
Zgodnie z pismem znak AGZ.6724.58.2020 z dn. 06.08.2020 r. wydanym przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, działki ewidencyjne nr 2100, 2103/1, 2103/2, 2103/3, 2103/4 i 2132 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w działek ewidencyjnych, w okresie braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w okresie od dn. 1 stycznia 2004 r. do dn. 4 sierpnia 2010 r. oraz od dn. 11 maja 2012 r. do dnia dzisiejszego – nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W okresie od dnia 5 sierpnia 2010 r. do dnia 10 maja 2012 r, dla w/w działek ewidencyjnych obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka- Zdrój, zatwierdzony Uchwałą nr LVII/390/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 31.05.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka – Zdrój. Zgodnie z w/w planem działki położone były w terenach oznaczonych symbolami:
- ZWS – tereny dolin i koryt potoków oraz zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych (dz. ewid. nr 2100 i 2132)
- MU3/30 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług (dz. ewid. nr 2103/2, 2103/3, 2103/4 i przeważająca część dz. ewid. nr 2103/1) tereny lasów, zadrzewień i gruntów o niskiej przydatności rolniczej (zachodnia część dz. ewid. nr 2103/1).
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Rabka-Zdrój zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Rabka- Zdrój z dnia 28.03.2001 r. Nr XXXV/255/01:
- działki ewid. nr 2100 i 2132, położone są w terenach określonych jako strefa gospodarki leśnej i środowisk przejściowych,
- działki ewid. nr 2103/1 i 2103/4 położone są w terenach określonych jako strefa zainwestowania ekstensywnego,
- działka ewid. nr 2103/2 położona jest w terenach określonych jako strefa zainwestowania ekstensywnego oraz strefa gospodarski rolnej uprawowej,
- działka ewid. nr 2103/3 położona jest w terenach określonych jako strefa zainwestowania ekstensywnego, strefa gospodarski rolnej uprawowej oraz strefa gospodarki leśnej i środowisk przejściowych.
Orientacyjna strefa uciążliwości projektowanej linii 110 kV – dotyczy części działek ewid. nr 2103/2 i 2103/3.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362). W toku postępowania egzekucyjnego nie stosuje się ograniczenia w zakresie nabycia nieruchomości rolnej wyłącznie przez rolnika indywidualnego.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2021-04-07 od godz. 9:00 do godz. 15:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 793/19 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Sławomir Hosiawa
Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5
Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
tel. 185416106, kom. 693379704
www.komorniknowytarg.pl

informacja

Uwaga! Podhalański Portal Informacyjny podhale24.pl w ramach którego działa niniejszy system ogłoszeń drobnych przypomina, że nie bierze odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych ogłoszeń. Warunki zamieszczanych ofert, stan i jakość oferowanych produktów czy usług nie są przez nas weryfikowane, podobnie jak uczciwość zamieszczanych ofert pracy.
Prosimy o rozważne korzystanie z prezentowanych ofert i samodzielną ich weryfikacje – przestrzegamy przed pochopnym podawaniem danych osobowych, numerów pin, pesel i innych mogących zostać wykorzystany na szkodę osób trzecich.

inne ogłoszenia użytkownika

Kombinezon zimowy Wójcik dla dziewczynki roz 80

Sprzedam kombinezon zimowy Wójcik dla dziewczynki roz 80 Stan bardzo dobry Zapraszam

Obwieszczenie o sprzedaży rzeczy z wolnej ręki - 1218-SEE.715.11.2020

W dniu 15 listopada 2021 roku o godzinie 9:00, w Ochotnicy Górnej pod adresem os. Posadowskie ...

Informacja o odwołaniu trzeciej licytacji udziału w nieruchomości - 1218-SEE.711.2605.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu Informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. nie odbędzie ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 08.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o I i II licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.11.2021 r. o godzinie 11:00 w lokalu, znajdującym ...

Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.11.2020

Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako Organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a ...

Pod naszym patronatem
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas