Artur Bocianowski zabiera głos w kampanii wyborczej: "Starosta Nowotarski Krzysztof Faber stał się ofiarą" - podhale24.pl
Wtorek, 18 czerwca
Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy
Rabka Zdrój
Clouds
25°
Wiatr: 12.42 km/h Wilgotność: 40 %
Clouds
25°
Wiatr: 13.176 km/h Wilgotność: 42 %
Clouds
28°
Wiatr: 6.264 km/h Wilgotność: 49 %
Clouds
29°
Wiatr: 8.208 km/h Wilgotność: 55 %
Rain
28°
Wiatr: 9.036 km/h Wilgotność: 59 %
Clouds
27°
Wiatr: 7.056 km/h Wilgotność: 48 %
Jakość powietrza
34 %
Nowy Targ
30 %
Zakopane
16 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 17 | 34 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 15 | 30 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 8 | 16 %
18.03.2024, 10:08 | czytano: 9107

Artur Bocianowski zabiera głos w kampanii wyborczej: "Starosta Nowotarski Krzysztof Faber stał się ofiarą"

Biznesmen Artur Bocianowski, który planuje wybudować biogazownię w Rabie Wyżnej, zabrał głos w kampanii wyborczej. Odniósł się do sprawy biogazowni i członków stowarzyszenia EKO Raba Wyżna, którzy zdecydowali się wystartować w wyborach samorządowych.

Artur Bocianowski. Fot. Robert Miśkowiec
Artur Bocianowski. Fot. Robert Miśkowiec
Oto jego list:

- Odnosząc się do pojawiających się w mediach twierdzeń dotyczących realizacji biogazowni na terenie Raby Wyżnej, należy stwierdzić, że znaczna ich część niestety nie jest prawdziwa i ich celem jest przede wszystkim wykorzystanie przedmiotowej inwestycji na cele polityki. Z tego też powodu prywatna inwestycja jest bezzasadnie wiązana z polityką lokalną, a nawet z polityką ogólnokrajową. W tym zakresie należy wskazać chociażby na podejmowane przez przeciwników planowanej inwestycji próby obarczenia odpowiedzialnością za fakt wydania zgodnej z prawem decyzji o pozwoleniu na budowę Posła Edwarda Siarkę, który nie miał jakiegokolwiek związku z wydaniem przedmiotowej decyzji, ani też nie miał jakiejkolwiek realnych możliwości, aby uniemożliwić jej wydanie. Z okoliczności sprawy wynika zatem, że prywatna inwestycja została ze szkodą dla inwestora wykorzystana przez niektóre siły polityczne na cele prowadzonej walki politycznej. Takie działanie jest całkowicie niedopuszczalne i budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego, która to zasada wyrażona został w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Niczym nieusprawiedliwione wmieszanie projektowanej w Rabie Wyżnej inwestycji budowlanej w rozgrywki polityczne prowadzone przez nieprzychylne sobie partie skutkuje tym, że pomimo upływu dwóch lat od dnia wydania decyzji o pozwoleniu budowę inwestycja nie została zrealizowana, co naraziło inwestora na bardzo duże straty finansowe.

Ponadto należy wskazać na to, że znaczna część działań podejmowanych względem planowanej inwestycji była podejmowana przez Pana Piotra Budnego będącego kandydatem do Rady Powiatu Nowotarskiego, który jest jednym z organizatorów działań podejmowanych przeciwko projektowanej inwestycji, a także przez Panią Natalię Ustupską, która jak się okazało kandyduje obecnie do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pan Piotr Budny w swoich licznych publicznych wystąpieniach podnosił i podnosi względem inwestora i planowanej inwestycji bezzasadne zarzuty dotyczące rzekomych nieprawidłowości jakie miały mieć miejsce w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę dla tego zamierzenia budowlanego.

Pan Piotr Budny pomija jednak całkowicie to, że zasadność przedmiotowych zarzuty nie została dotychczas potwierdzona przez jakikolwiek organ, a wręcz przeciwnie, kolejne organy administracji publicznej, zarzuty te uznają za bezzasadne. W tym zakresie należy chociażby wskazać na to, że wydana decyzja o pozwoleniu na budowę była dwukrotnie już przedmiotem badania dokonanego przez Wojewodę Małopolskiego, który nie dopatrzył się nieprawidłowości przy wydaniu przez Starostę Nowotarskiego decyzji o pozwoleniu na budowę. Co więcej, decyzją z dnia 1 marca 2024 roku, znak: WII.7840.16.52.2023.EU Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze wszczęte na skutek odwołania złożonego przez Panią Natalię Ustupską. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji organ II instancji jednoznacznie stwierdził, że Pani Natalii Ustupskiej nie przysługuje status strony przeprowadzonego postępowania o udzieleniu pozwolenia na budowę, wskazując jednoznacznie, że: „zasadnie Starosta Nowotarski uznał, że żaden przepis prawa nie wprowadza ograniczeń w zabudowie nieruchomości należącej do skarżącej, które to ograniczenie związane byłoby z realizacją inwestycji objętej zaskarżoną decyzją” (str. 27 decyzji). Ponadto w dalszej części decyzji Wojewoda Małopolski stwierdził, że Pani Natalia Ustupska podnosząc zarzuty względem decyzji Starosty Nowotarskiego nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających okoliczność wpływu inwestycji na nieruchomości sąsiednie.

Należy przy tym zauważyć, że Pan Piotr Budny w swoich wystąpieniach jako argument mający świadczyć o wadliwości kwestionowanej przez siebie decyzji wskazuje między innymi to, iż kotłownia objęta zakresem planowanej inwestycji ma rzekomo nie istnieć. Nie jest to jednak prawdą. W tym zakresie Pan Piotr Budny pomija bowiem to, że budynek kotłowni jak również zlokalizowane w nim pomieszczenie kotłowni istnieje w dalszym ciągu i nigdy nie doszło do zmiany sposobu jego użytkowania, co zostało jednoznacznie potwierdzone również przez upoważnionych przedstawicieli KOWR.

Pan Piotr Budny w kolejnych swoich wystąpieniach pomija również całkowicie fakt sporządzenia na zlecenie Wójta Gminy Raba Wyżna, który również jest przeciwny planowanej inwestycji, dokumentu pt. „Opinia w zakresie oddziaływań środowiskowych dla budowy biogazowni”, datowanego na dzień 17 kwietnia 2023 roku, z którego jednoznacznie wynika, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało wystąpienia w powietrzu stężeń substancji normowanych wyższych niż dopuszczalne. Przedmiotowa opinia potwierdza konsekwentnie prezentowane przez inwestora stanowisko, iż inwestycja objęta zakresem wydanej decyzji o pozwoleniu nie będzie powodowała uciążliwości w omawianym zakresie, czemu przeciwdziałać będą zaprojektowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, które przewidziane zostały w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Opinia ta nie jest jednak zgodna z narracją przedstawianą publicznie przez Pana Piotra Budnego oraz Natalię Ustupską, w związku z czym jak można się tego spodziewać, jest całkowicie pomijana przez nich, Wójta Gminy Raba Wyżna jak i powołane do walki z planowaną inwestycją stowarzyszenie.

Należy również zauważyć, że zarówno Pan Piotr Budny jak i Pani Natalia Ustupska bezzasadnie obwiniają za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji personalnie Starostę Nowotarskiego Pana Krzysztofa Fabra. Tymczasem Starosta nie był uprawniony do wydania w niniejszej sprawie decyzji negatywnej dla inwestora. Decyzja o pozwoleniu na budowę ma bowiem charakter tzw. decyzji związanej co oznacza, że w przypadku złożenia przez inwestora kompletnej dokumentacji spełniającej wymagania prawne, co miało miejsce w niniejszej sprawie, organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wynika to jednoznacznie z treści art. 35 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym stawiane przez Pana Piotra Budnego oraz Panią Natalię Ustupską zarzuty względem Starosty Nowotarskiego są całkowicie bezzasadne z dwóch powodów. Po pierwsze wydana decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co wskazuje fakt dwukrotnego jej badania przez Wojewodę Małopolskiego, który nie dopatrzył się jakiekolwiek uchybień w działaniu Starosty. Co więcej, pomimo upływu dwóch lat od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę również żaden inny organ nie zakwestionował prawidłowości jej wydania. Po drugie, Starosta Nowotarski nie miał prawa kierować się swoją subiektywną oceną projektowanej inwestycji, czy też oceną prezentowaną przez inne osoby, w tym przez część mieszkańców Raby Wyżnej, lecz był prawnie zobowiązany do wydania przedmiotowej decyzji. W przeciwnym razie naruszyłby obowiązujące przepisy i naraził Powiat Nowotarski na konieczność zapłaty kar pieniężnych i ewentualnego odszkodowania względem inwestora.

Zauważenia również wymaga, że Starosta Nowotarski Krzysztof Faber stał się ofiarą kierowanej względem jego osoby mowy nienawiści, do powstania której przyczyniło się między innymi działające stowarzyszenie powiązane z Panią Natalią Ustupską i współpracujące z Panem Piotrem Budnym. Konsekwencje tych działań odczuła również rodzina inwestora. Zostało to pośrednio potwierdzone przez osoby, przeciwko którym rodzina inwestora złożyła prywatne akty oskarżenia do właściwego sądu karnego. W ramach tych postępowań osoby oskarżone przepraszając za swoje niczym nieusprawiedliwione i wulgarne wpisy zamieszczane w internecie, atakujące rodzinę inwestora wyjaśnili, że działali pod wpływem silnych emocji, których źródłem były informacje, stwierdzenia i komentarze zawarte na stronach internetowych dotyczących planowanej inwestycji, w tym na stronie profilu działającego stowarzyszenia istniejącego na jednym z portali społecznościowych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Pan Piotr Budny i Pani Natalia Ustupska poprzez zwoje działania, które budzą istotne wątpliwości przynajmniej z punktu widzenia etycznego, budują swój wizerunek na cele prowadzonej aktualnie kampanii wyborczej. Przedstawiają się jako osoby, które działając w interesie publicznym dążą jedynie do ochrony interesów Gminy Raba Wyżna. Tymczasem podnoszone przez te osoby zarzuty względem planowanej inwestycji, inwestora i jego rodziny, a szczególnie względem Starosty Nowotarskiego, nie zostały dotychczas potwierdzone przez jakikolwiek organ, czy też sąd administracyjny lub powszechny. Takie działanie jest jednak w interesie tych osób, gdyż z jednej strony pozwala im zyskać rozpoznawalność i popularność na terenie gminy i powiatu, a równocześnie pozwala bezzasadnie oczerniać obecnego Starostę Nowotarskiego, który tak jak Pan Piotr Budny również kandyduje w najbliższych wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego. W ten sposób działalność powyższych osób, która rzekomo była podejmowana wyłączenie w interesie ogólnospołecznym, z perspektywy czasu okazała się bardzo korzystna z punktu widzenia interesów indywidualnych Pana Piotra Budnego oraz Natalii Ustupskiej stanowiąc aktualnie główny przedmiot prowadzonej przez te osoby kampanii wyborczej.

Artur Bocianowski
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
komentarze
0
Harnaś21:58, 15 kwietnia 2024
Jaki pan bocianowski dla mnie to gnom pisowski i cwaniak rabczański wypad do wsi Rabka.
0
Do Gajowy11:59, 21 marca 2024
Można też się trudnić innymi zajęciami, ale w sumie co kto woli. Tak czy inaczej nie sądzę że znajdzie się w Rabie i okolicach 300 miłośników dojenia krów.
0
do Gajowy!!!09:38, 21 marca 2024
Zalatujesz mi bocianowskim...
0
Gajowy04:57, 21 marca 2024
W odpowiedzi to pawiem że wolę doić krowy w Rabie niż w Zakopanym bo oszczędzę na czasie i busie
0
Do Gajowy jeszcze coś22:04, 20 marca 2024
Wymień jeszcze ileset miejsc pracy stworzył w Rabie Pan Faber za czasów swoich rządów w starostwie? Chyba mylisz chłopie pojęcia. Najlepiej abyś będąc gajowym skupił się na lesie. Na przykład tym wyciętym tu i ówdzie.
0
Do Gajowy21:59, 20 marca 2024
A gdzie te 300 miejsc pracy niby powstanie? Ręcznie krowy doić będą, gnojówkę do biogazowni w wiadrach nosić, czy łapać szczury i zabijać muchy???? Serio?! Masz jeszcze rozum jakiś?! Czy wszystko co ktoś mówi tak bezrefleksyjnie przyjmujesz?
0
Gajowy18:07, 20 marca 2024
Ile gdzie i jakie miejsca pracy stworzy Budny będąc radnym jeżeli nie dopuści do rozbudowy firmy pana Bocianowskiego gdzie miało pracować 300 osób. Panie Piotrze proszę wskazać gdzie mieszkańcy Raby mają pracować jeżeli Raba ma być wyłącznie sypialnią bogatych rodów. No gdzie mamy pracować? Wszyscy dojeżdżać do Zakopca nawet busów już nie ma. Nie chcemy likwidatorów
0
Do sprawiedliwy15:51, 20 marca 2024
Logika tego wywodu jest zatrważająca. Podaję daty, a Ty piszesz, że to sposób na omamienie czytelników. ZOL podlegał pod Caritas, którym zawiaduje metropolita krakowski - w 2020 r.był nim Jędraszewski i to on przekształcił ZOL w DPS. Z tego co wiem upadek ZOL-u zaczął się od skargi jednego z pracowników.Po co kardynał miałby zamykać ZOL skoro był jednym z inicjatorów jego budowy? Może za zamknięcie gimnazjum też jest odpowiedzialny? Przejrzyj na oczy i trzymaj się faktów...
0
Do podszyty za chłopa ze słonego13:41, 20 marca 2024
To w takim razie skoro mówisz że ma tyle nieruchomości w kraju i za granicą to niech do woli na swoim inwestuje, a Rabę zostawi w spokoju. Mieszkańcy Raby będą mu wdzięczni.
0
podszyty za chłopa ze słonego10:14, 20 marca 2024
Pseudo chłopie ze slonego jaki ty masz kompleks wobec tego człowieka, jakbyś widział ile ma nieruchomości w Polsce i w świecie to byś do wieczora nie mógł jeść a spać to prze 36o nocy w roku. Nie pomawiaj nas prawdziwych ludzi ze Słonego bo do naszej pracowitości nie masz startu. Artur głowa do góry i działaj!!!!!
0
sprawiedliwy06:19, 20 marca 2024
Do obrońców Dziwisza i wojta,to śmiech ,że kardynał nie miał wpływow jeśli chodzi o ZOL,miał i był inicjatorem ,gdyż z jego rodziny nikt tam nie pracował, tak jak w gminie i w placówkach gminie podległych ich cała bliska i odległa rodzina.Sam wójt się odgrazał kiedy ktoś się o coś upomniał wtedy dawał do zrozumienia aby milczeć ,gdyż ZOL może być skończony i tak się stało ,a datami co ktoś pisze to wybielanie kardynała Dziwisza aby omamić mózgi gdyż machina Dziwisz Jedraszewski Ryś działała i dalej działa,tylko tam jest włączana ,gdzie mają w tym interes
0
Krzysztof Biel22:37, 19 marca 2024
Spokojnie. Mam poczucie humoru i na nikogo sie nie obrażam. Ani też nikogo nie wyśmiewam. Gdy by tak było to moderator by to dawno wychwycił. Mam duży dystans do komentarzy na mój temat. Zwłaszcza od tych anonimowych osób które nie mają odwagi i ukrywają się pod pseudonimami. Chciałbym tylko żeby wyraźnie pisane było moje imie i nazwisko żeby każdy wiedział że o mnie chodzi. Pozdrawiam:)
0
Chłop ze słonego20:25, 19 marca 2024
Panie Bocianowski czemu Pan na słonem nie robi biogazowni na Poniatowskiego naprzeciwko domu rodzinnego? Trzeba być bez mozgu żeby w środku wsi robić biogazownie. OGARNIJ SIE CHLOPIE, CIAGLE CI MALO, NIE NACHAPALES SIE JESZCZE ? MUSISZ NA LUDZKIEJ KRZYWDZIE SIE DORABIAC ? Chcesz, tam mieszkają ludzie dzieci. Zniszczysz Rabę swoją pazernością OGARNIJ SIE. A CI którzy mu na to pozwalają przykładają do tego rękę ich imiona i nazwiska powinny być zapamiętane i cała ta historia. WSTYD WAM NIE MACIE JAJ. Wasze dzieci powinny się was wstydzić i będą
0
Sieniawianin20:04, 19 marca 2024
A tak wogóle to pojakiemu ktoś kupuje 50 ha lasu razem z zabytkowym pałacem? Bez znajomości w gminie i w kuri? Dziwny zbieg okoliczności...Gdzie była wtedy gmina żeby to przejąć nie byli zainteresowani prawem pierwokupu?Program wyborczy piszą o priorytecie przejęcia gruntów od KOWRU. I po co? Żeby sprzedać to później "swoim ludziom" tak jak miało to miejsce w Sieniawie, dworek sprzedali, wszystkie działki wokół kościoła św Antoniego, kalembówke sprzedali. Wszystkich zabytków dookoła się pozbywają za bezcen. Ale interes się kręci,
0
Do Krzysztof Biel16:48, 19 marca 2024
Oj chyba coś u Pana kiepsko z poczuciem humoru. Jak Pan kogoś wyśmiewa, to dobrze, a jak się z Pana śmieją, to się Pan obraża. Życzę dystansu do siebie
0
Do sprawiedliwy15:57, 19 marca 2024
Widzę, że przekształcenie ZOL-u w DPS osobiście Cię dotknęło, ale nie zakłamuj rzeczywistości. Jędraszewski został metropolitą krakowskim 08.12.2016r., a DPS w Rabie powstał 01.07.2020r. Nie wiem, czemu mieszasz do tego kardynała? Kiedy ta decyzja zapadała był już na emeryturze i nie miał na to żadnego wpływu. Trzymaj się faktów...
0
Do gajowy15:43, 19 marca 2024
Gajowy nazwałeś się, boś tyle lasu wyciął?
0
Beka15:10, 19 marca 2024
Nie wiedziałam, że na radnego startuje się żeby zapewnić miejsca pracy xD
0
Do Gajowy?15:07, 19 marca 2024
A byłeś? Słuchałeś co ma do powiedzenia? Co mają do powiedzenia jego koledzy i koleżanki z komitetu? Ja byłem i w końcu jakieś konkrety, świeże spojrzenie. Wiadomix całe zasiedziałe towarzystwo ma teraz stracha, naturalna sprawa, ale oni swój czas już mieli i szansę żeby się wykazać. Co jest - widać gołym okiem. Idź więc Panie Gajowy do lasu chrust zbierać. P.S. Nawet prości ludzie wiedzą, że kultura wymaga pisać czyjeś nazwisko z wielkiej litery. Chyba nie chodził Pan na lekcje w naszej gminie.
0
duma Orawy13:45, 19 marca 2024
Oby 7 kwietnia nastąpił koniec chrustowych w gminie
0
Krzysztof Biel13:32, 19 marca 2024
No to się po śmiej ale nie przekręcaj mojego imienia i nazwiska jak nie masz odwagi podpisać się swoim. A jak nie wiesz dlaczego jestem przeciwny budowy biogazowni to zapytaj pana Bocianowskiego albo zaglądnij do akt sprawy. Krzysztof pisze się przez "rz" tak Was to uczył czytać i pisać pan starosta?
0
Gajowy13:15, 19 marca 2024
Jaki program ma budny? Ile miejsc pracy stworzy? Jego program to interesy rodziny nie wspólnoty
0
człowiek12:12, 19 marca 2024
Artek, wszyscy jak mogą na Ciebie szczują, plują i sieją nieprawdziwe wiadomości, nasyłają kontrole tzw.obywatelskie. Wielki szacunek dla Ciebie , że nie dajesz się tej propagandzie. Pracujesz ciężko od młodych lat. Kto Cię nie zna niech ugryzie się w język. POMAWIAĆ ŁATWO TRUDNIEJ ODWOŁAĆ. Przykre co zgotowali Ci , rzekomi przyjaciele znamy się wszyscy i bardzo się za nich wstydzę.
0
Bżysztof Kieł08:36, 19 marca 2024
Pan Faber dostanie się do powiatu. Nie ma co się zbytnio podniecać. Śmieszą mnie tu niektórzy krzykacze, niedoszli sołtysi, tacy co np mieszkają w Harkabuzie, a walczą o biogazownie w Rabie.
0
pieniądze czynią nietykalnym???07:35, 19 marca 2024
Czy bocianowski naprawdę tak nie lubi czystego środowiska??? W Rabie chce postawić w samym centrum biogazownie, w Rokicinach na potęgę wycina las i prowadzi w jego sercu prace budowlane (legalne???)....
W Rabce na ul. Zakopiańskiej doprowadził do katastrofy budowlanej...
0
sprawiedliwy07:32, 19 marca 2024
Kumoszki z rodziny DZIWISZA Jezdziły do Papieża i
jedne i te same osoby oraz ich znajomi,ZOL on rozwalił robiąc z niego DPS na który biedny człowiek sobie nie pozwoli bo cena wynosi o zawrót głowy za miesiąc,gdzie w zolu wynosiła siedemdziesiąt procent emerytury ,pracownikom tego zolu nawet nie podziękowali nie dając im odpraw zafundowali sąd i prawnika na ich osobe,a wszędzie go było pełno tam gdzie nie trzeba np.wyrzucając granie góralskie z koscioła, oraz probując zabrać koscioł zabytkowy w Sieniawie ,a te inwestycje w Rabie Wyznej , pieniądze na to nałożone są opłakane przez dzieci świata katolickiego ,wiec prawda to dobro ,a zło zło broni
0
dewastacja lasu07:21, 19 marca 2024
Czy ktoś odpowiedni może się zająć wycinką lasu w Rokicinach przez pana bocianowskiego?? Czy to normalne że na taka skalę wycina się las??? A poza tym czy to legalne budować 'coś" w środku lasu??? halo ekolodzy!!!!!!!!
0
Już się nie chce na nich patrzeć07:09, 19 marca 2024
Co sądzicie o wymianie całej rady gminy, tam przewodniczący i członkowie to jedna rodzina wzajemnego wspierania. Dajmy nowy skład
0
Dokładny04:49, 19 marca 2024
Panie Budny nadal pan łamie prawo prosiłem wczoraj o przesunięcie bilbordu z pasa drogowego a dzisiaj nadal tam stoi chyba że to prowokacja na urzędników powiatu. A mam pytanie jak można mój podpis wycofać z petycji o biogazowni bo nie chcę popierać ludzi co łamią prawo i są niesprawiedliwi w życiu codziennym.
0
alejaja22:16, 18 marca 2024
Choćbyście nie wiem jak się krzątali i sprzątali to my na Podhalu wiemy jedno...Pisowska inwestycja to pisowska inwestycja.Siarka to Siarka a chrust to chrust.Do zbierania dla nas...
0
tak trzymać22:00, 18 marca 2024
Prawica powiatu (Guziak, Furca, Kula,Jarończyk, Kuczkowicz, Jandura, Rataj, łojas - Jurkowskiej...) zawsze po stronie :
- biogazowni
- zbierania chrustu
będą wprowadzac po wyborach w poszczególnych gminach powiatu.
W miescie wielką biogazownie z filiami poszczególnych gmin
0
Krzysztof Biel21:46, 18 marca 2024
Wyborco z Raby:
Etyka w biznesie to relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania. W ich ramach leży również przestrzeganie norm, ustalonych przez społeczeństwo.
0
Wiesława21:18, 18 marca 2024
Sznowny Panie wyborco z Raby. Proszę nie obrazać ludzi w Pana wieku i nie wkladać w nasze usta tych banialuków. A co najważniejsze - nie mieszać Pana Boga do tej całej śmierdzącej sprawy. Dziękuję
0
Wyborca z Raby20:43, 18 marca 2024
Szanowny Panie Krzysztofie po przeanalizowaniu artykułu oraz dokonań Pana pracy w starostwie chciałem napisać iż WIELKI SZACUNEK DLA PANA OSOBY . My starsi w pewnym momencie ulegliśmy namowom stop biogazowni . Ale z pełna odpowiedzialnością pisze ze nie mieli racji . Naprawdę ten Bocianowski w swoim artykule nam wszystko racjonalnie wytłumaczył . Trzymam kciuki . Proszę nosić wysoko głowę , ponieważ nic Pan złego nie zrobił tylko zachował się jak prawdziwy urzędnik . Szczęść Boże . A małolaty jeszcze długo musza się uczyć co to etyka w biznesie .
0
Mieszkaniec20:28, 18 marca 2024
Panie, jaka prywatna inwestycja??? Chciał Pan na gruntach Skarbu Państwa z dotacji publicznej biznes sobie urządzić! Idź Pan sobie pobuduj na swojej prywatnej działce, za swoje prywatne pieniądze biogazowanie, najlepiej koło swojego prywatnego domu (ewentualnie Fabra i Siarki skoro im to nie przeszkadza)! Dramat! Skończyło się dojenie Państwa to żale w internecie wylewacie!
0
Mieszkaniec20:18, 18 marca 2024
Trwa walka o wpływy. Kliki zabiegają o swoje. To prowadzi do nikąd. Wszystko to zguba i rozbój.
0
Krzysztof Biel19:55, 18 marca 2024
P. Bocianowski kto jak nie Edward pomógł panu wykurzyć poprzedniego dzierżawcę terenów KOWR? Może pan pisać co się panu podoba bo portale dzięki temu maja wyświetlenia ale niech pan nie robi idiotów z ludzi i nie próbuje wciskać kitu. Siarka miał, ma i mógłby mieć, gdy by biozagownia powstała WIELE WSPÓLNEGO z tą biogazownią. Jeśli pan tego nadal nie ogarnia to powiem krótko. Z Ministerstwie w którym Edward Siarka pełnił swoją funkcję powstały przepisy które umożliwiły panu robienie tych cyrków w Rabie. Co do ofiary losu ze starostwa to też wszyscy widzimy jakie zabiegi robi były minister żeby wsadzić swojego kolegę z ławki szkolnej ponownie do starostwa. Nic z tego p. Bocianowski. ""A niechaj Rabianie wżdy postronni znają, iż Rabianie nie gęsi, iż swój język mają. - to tak apropo wypowiedzi że: "gdy by nie starosta to by połowa pisać i czytać nie umiała"
0
Wyborca219:54, 18 marca 2024
W komentarzach emocje górą. A mieszkańcy gminy i tak wybiorą na swojego przedstawiciela do powiatu Pana Fabera. Biogazownia dotyczy tylko części jednej z miejscowości. Dla wielu osób to temat, który nie jest ważny. Mieszkańcy gminy znają obecnego Starostę, pozytywnie go kojarzą. Nowi kandydaci są słabo rozpoznawalni poza swoim najblizszym otoczeniem i w gronie znajomych.
0
kaka19:33, 18 marca 2024
Szanowni Obywatele Raby Wyżnej. Logika coś podpowiada. Nie na darmo kolęgą Pana Bocianowskiego został Pan Siarka. To nie kto inny tylko On zauważył, że cennym materiałem do przetworzenia na ciepło jest CHRUST. Można domniemywać, że została opracowana ale nie ujawniona procedura zamiany chrustu na biogaz i z tą myślą aby uzyskać dużo chrustu został legalnie las wycięty, a rozpoczęta budowa pod tą biogazownię rozpoczęta. Drodzy mieszkańcy tylko czekać jak się przekonacie, że biogaz płynie z lasu, a tu tyle obaw. Pozdrowienia dla Wszystkich Dobrych Obywateli Raby Wyżnej.
0
Ezop19:27, 18 marca 2024
Widać, że akcja o kryptonimie "Halyna do mlyna" nie idzie po myśli wiec trzeba sie czepiać psiego ogona.
Smieszno a straszno jednocześnie. Hej!
0
Walka o wplywy18:58, 18 marca 2024
Najlepsi przyjaciele co razem imprezowali, na wycieczki jeździli, w siatkówkę grali się poróżnili. Teraz próbują demonstrować swoje siły polityczne i przepychać swoich kandydatów. Jeden to nawet w lodówce był widziany. Tak na prawdę to ofiarą tej farsy jest inwestor, który został wystawiony przez ekipę, która się potem podzieliła. A mieszkancy zostali wciagnieci w ten cyrk. Sprytnie.
0
Smród bez biogazowni18:30, 18 marca 2024
Jeszcze biogazownia nie powstała, a już w Rabie cuchnie. Kampania wyborcza wydobywa na światło dzienne paskudne cechy. Nigdy do tej pory nie było tak niesmacznie. Hejtuje się wszystkich, za wszystko. Niektórzy kandydujący są tak ekspansywni, że już się nie chce na to patrzeć. Aż się boję pomyśleć, do czego się jeszcze posuną.
0
Do sprawiedliwy18:18, 18 marca 2024
Z tego, co wiem, to ZOL w Rabie został przekształcony w DPS za czasów Jędraszewskiego i kardynał nie miał na to żadnego wpływu, zwłaszcza, że jego relacje z Jędraszewskim nigdy nie były najlepsze. Komentujący słusznie zauważył, że kardynała wszędzie było pełno, bo faktycznie przyczynił się do powstania kilku inwestycji w Rabie, m.in. ZOL-u. Niestety pamięć jest ulotna i ludzie szybko zapominają o niektórych kwestiach...
0
Taki nikt :)18:14, 18 marca 2024
Strach budzi troskę :). Pan Bocianowski obrońca i wsparcie? szacuneczek ????. Tak naprawdę zarówno na p. Siarkę i p. Fabra to problemy sprowadziły pana działania, a właściwie ich własne wybory strony po której się opowiadają. Kogo tu bronić i przed czym. Prawda się obroni sama ;). Pan starosta odpowiada za decyzje wydawane przez swój Urząd ... w sumie za to mu płacą. Krytyka i nie zgadzanie się nie jest niczym złym wręcz o to chodzi by patrzeć osobą których wybraliśmy na ręce. Eko i przyszłych mam nadzieje młodych polityków wywodzących się ze stowarzyszenia to pana panie Bocianowski wykreował przez działania nie do końca jasne, kręte przekombinowane mające ominąć prawo lokalne czyli plan zagospodarowania. Czy nie prościej było złożyć wniosek o decyzję na budowę biogazowni niż kręcić że będzie to co innego a przy okazji biogazownia. Tylko że takiej decyzji by pan nie dostał wtedy, bo nie byłaby ewidentnie zgodna z prawem i przeznaczeniem terenu a tak bardzo starosta by się nie naraził. Nie rozstrzygam o winie nie winie od tego są inne instytucje. Myślał pan i nadal chyba sądzi że mieszkańcy Raby są idiotami, tępymi nieukami ... jak to pan powiedział że mieliby klepisko i nie umieli czytać ani pisać gdyby nie p. Faber (program telewizji). Politycy mają swoją rolę, są naszymi przedstawicielami i mimo że mogą sami decydować to mamy prawo ich wybierać i odwoływać. Pan popiera Siarkę czy dobitnie dał pan dowód przeprowadzając jego plakat po majątku przez 3 lokalizacje przed wyborami ostatecznie wieszając na wprost wymarzonego remontu kotłowni polegającego na budowie biogazowni ;). Skąd pan się wziął na majątku w Rabie .. zastępując poprzedniego dzierżawce? Pan Siarka coprawda politycznie nie jednoznacznie ale przez swoje zachowanie na sesji z pana udziałem dał poznać że popiera pana. Pana starostę też pan popiera i to też widać z tej wypowiedzi i super niech pan na niego głosuje. To demokracja nie musi się pan martwić o wybory ludzi oni wybiorą tak jak chcą czy to się panu czy mi podoba. Boi się pan że z nowymi przedstawicielami się pan nie porozumie, przecież pan tak świetnie umie rozmawiać i przedstawiać racje. A poważnie kto co sieje to sam zbiera, tak że bez obawy dobro do pana wróci. Powodzenia
0
Do sprawiedliwy18:06, 18 marca 2024
Wara od kardynała!!!
Jak miał możliwości i mógł pomóc Rabie, to żeście do niego jeździli i po rękach całowali. Na pielgrzymkach do Rzymu pozowaliście do zdjęć z uśmiechem na twarzy, a teraz jak jest na emeryturze i już nie ma takich możliwości, to na niego plujecie? Wstyd!!!
0
Młoda rabianka17:42, 18 marca 2024
Co do państwa Budnych, pana Piotra nie znam, ale Pani Natalia cale życie chodziła z głową wysoko uniesiona a teraz prosi ludzi o głosy. Zarozumiała, wyniosła uważają się za lepsza od wszytskich w Rabie śmiech na sali
0
gmina cała to jedna rodzina starszy czy młodszy...17:18, 18 marca 2024
widzę "zgodę i nadchodzi rozwój" brawo Tomek,brawo komitet.
0
zainteresowany17:06, 18 marca 2024
zastanawiam się co inwestora skłoniło do tego artykułu? nie startuje w wyborach, nie jest kolegą nikogo , to co?????? bezradność???
0
balbinka17:01, 18 marca 2024
Pora na zmiany w Rabie nie chcemy wegetacji, chcemy iść do przodu.
0
Wyborca16:54, 18 marca 2024
Dobrze że zbliżają się wybory każdy będzie mógł pokazać na jakiej Rabie mu zależy. Na zasyfionej i śmierdzącej czy na takiej która ma potencjał i przyszłość przed sobą. Głosujmy mądrze
0
sprawiedliwy16:23, 18 marca 2024
Gdzie jest ten wielki kardynał Dziwisz ,wszędzie wkładał nos ,ZOL w Rabie Wyznej umiał rozwalić zJedraszewskim i rysiem a ludzi bez odpraw posłać na bruk ,teraz Rabe wyzną mają gdzieś ponieważ z tego nie ma kasy
0
Mieszkaniec15:58, 18 marca 2024
Faber jest spalony,a pozniej Naczelnicy Komunikaci Logistyki.
0
Gajowy15:51, 18 marca 2024
W końcu ktoś miał odwagę napisać prawdę. Panie Bocianowski w następnych wyborach na wójta
0
Dokładny15:24, 18 marca 2024
Panie Piotr Budny proszę usunąć lub przestawić swój bilbord wyborczy z pasa drogowego na Pudłówce w Rabie, nie wypada przyszłemu radnemu łamać przepisy.
0
Okoprezesa15:20, 18 marca 2024
Kiedy kampania znajduje się na ostatniej prostej i widać, że wygrywają racjonalne i rzeczowe argumenty młodych i ambitnych ludzi, którzy chcą zmienić oblicze aktualnej sytuacji przyszedl czas na strzał w kolano takim poematem...
Gdyby Pan B. nie utrzymywał żadnych powiązań z P. Siarką i P. Fabrem nie walczylby o ich niewinność jak Rejtan.
Gdyby Pan Poseł i Starosta byli przeciwni budowie biogzownii odpowiedzieli by się za tym jednogłośnie i stanęliby po stronie spolecznosci Gminy a nie ukrywali sie po domach. Tymczasem zasłaniają się paragrafami i wilkami w owczej skorze.
Gmina Raba Wyżna była, jest i bedzie przeciwna budowie biogazowni!
0
cebea14:34, 18 marca 2024
Dobrze by było gdyby służby kontrolne o których pisze pan Bocianowski na płocie Pałacu Seniora (NIK, CBA), a przede wszystkim nadzór budowlany zainteresowały się jego działaniami w środku lasu (w Rokicinach Podhalańskich), gdzie po wycięciu drzew zaczął przygotowywać teren pod jakąś budowę.
0
ciekawski14:28, 18 marca 2024
"prywatna inwestycja jest bezzasadnie wiązana z polityką lokalną, a nawet z polityką ogólnokrajową"
a przypadkiem to nie pan Bocianowski obwiesił w Rokicinach Podh. płot przy Pałacu Seniora plakatami typu: czas na CBA, NIK, pora na zmianę?
0
spostrzegawczy14:03, 18 marca 2024
w poprzednim artykule ten pan mówił że nie jest nawet kolegą starosty, a teraz to aż artykuły do gazet wysyła w jego obronie? coś się tu kupy nie trzyma.
0
bleble14:02, 18 marca 2024
A czy Pani Natalia Ustupska nie jest przypadkiem córką Pana Piotr Budnego?!
Ciekawie to wygląda...
0
Aniela13:45, 18 marca 2024
Do wnerwiony
Może coś bliżej ? Skąd to masz takie wiadomości? Bo to już mam wrażenie będą jakieś pomówienia ? czy tak gadasz, żeby tylko gadać
0
Uczeń, ale nie Fabera i jego żony :)12:46, 18 marca 2024
Oj, ktoś niedouczony pisał panu ten list. Fabera, nie Fabra!
0
Sara Sarniak12:38, 18 marca 2024
Biogazownia to jedno. Nie ma zgody mieszkańców na taki syf w naszej miejscowości. Ale interesy pani Budnej i Pana Budnego to druga sprawa. Nie da się ukryć ze platformusy z nich są i byly. Bogaci zawsze z bogatymi się z kumają. Pan inwestor miał pecha ze akurat na osiedlu bogaczy chce inwestycje a mieszkańcy raby maja szczęście. Bo jakby to tyczyło innej części raby to żadne eko stowarzyszenie by nie powstało
0
Baxton12:28, 18 marca 2024
Zgoda na budowę została wydana 2 lata temu, a budowa jeszcze nie ruszyła to znaczy, że jednak w jakiś sposób mogli wstrzymać ją do tego czasu nie zasiadając w żadnych radach to jak już się tam dostaną to dopiero będą mogli zacząć realnie działać i może w końcu coś się zmieni na lepsze.
0
Sneakers12:18, 18 marca 2024
Czy autor tego hymnu pochwalnego jeździł niedawno z P. Starostą na wczasy zagraniczne?
0
myslacy logicznie12:13, 18 marca 2024
tych co sa za biogazownia juz bardziej nie przekonacie. a reszta po prostu umie wyciagac wnioski. jakby tak wszystko bylo w porzadku to juz by to dawno stalo. a co jest kazdy widzi.
0
wdzięczna Rabianka12:08, 18 marca 2024
tak, święta racja - Pan Bocianowski mówił, że gdyby nie Pan Faber to Rabianie dalej nie umieliby czytać i pisać
0
miescon12:03, 18 marca 2024
Ciekawe czy mieszkańcy Raby W. podziękują decydentom za tą biogazownię?
0
mamy dość12:00, 18 marca 2024
skończcie już robić z siebie ofiary. sami sobie jesteście winni. nie możemy już tego słuchać
0
piotrek11:41, 18 marca 2024
starosta padł ofiarą i dlatego pojechał na wczasy do turcji ...
0
rokicianin11:34, 18 marca 2024
żal ściska, że ma swój las i to jeszcze w jaki areale ????
0
zwolennik stop11:33, 18 marca 2024
zobaczyłem na waszym portalu, że nie komentujecie wniosek z tego, że nie macie kontr argumentów, a szkoda straciliście mój głos ..............
0
Karol11:28, 18 marca 2024
faber już żeby ludzie na niego głosowali to musi posługiwać się zapisem starosta na banerze. Albo mu to ktoś tak zrobił, zeby układ nowotarski pokazac.
0
Sąsiadka11:27, 18 marca 2024
A ja to widzę inaczej.
Ich działalność dla ludzi wzięła się właśnie przez protest przeciwko biogazowni, bo działali i mieszkają najbliżej a nie stąd, że robili sobie kampanię.. Całe Aleje, Rynek, Majątek, Nowelanówka i inne role żyją w strachu bo nie wiedzą co z ich domami co z ich przyszłością. Mlodzi sobie poradza bo moga uciec od smrodu i syfu albo budowac sie poza Rabą. Najgorzej starsi co tu mieszkają od zawsze albo te dzieci co do przedszkola i szkoly beda chodzily. Podstawówka jest tak blisko.. jak oni sie beda uczyli. Albo jak na stadionie zagra Orkan mecz. Nie umiem sobie tego wyobrazic.. Co szaraki mogą. Chciałabym żeby to po prostu było uczciwe. A nie wydaje mi się. Chciałabym się nie martwić co z moimi Rodzicami na starość, co z dziećmi. Gazówkę znam bo z gospodarki jestem, zwykłego smrodu się nie boje. Pan niech nas zrozumie, my tu chcemy żyć jak każdy.
0
Mieszkaniec11:25, 18 marca 2024
Panie a co z wykopaliskami na zakopiańskiej w Rabce . Zrobił Pan dziadostwo i zostawił!!
0
rolnik11:23, 18 marca 2024
Brawo, wreszcie ma ktoś odwagę powiedzieć prawdę. Buduj tą biogazownię bo zielony ład nas wykończy !!!!!
0
Heniek11:18, 18 marca 2024
Czuć wiatr zmian, to dobrze.
Widać po reakcjach. Już nikt się nie boi pana z Orawy, ani pana z Rokicin. Na całe szczęście.
0
rabianin11:15, 18 marca 2024
Fabra wykańczają wszyscy wspólnie. Plotki o sprzedaży domu jedna cegiełka. Zrzucanie na niego winy za wszystko zło w Rabie druga cegiełka (może za to pozwoli niektórym zostać na stanowisku). Proponowanie takiej kontrowersyjnej inwestycji trzecia cegiełka.
0
70+11:14, 18 marca 2024
Jedno pytanie do Pana inwestora: gdyby to w Pana miejscowości, w pobliżu Pana domu ktoś chciałby budować biogazownię - to Pan by nie protestował??? Na pewno by Pan protestował! - " punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" Takie inwestycje na jakimś pustkowiu, może w lesie???
0
Krzysztof Biel11:05, 18 marca 2024
Do: "taka prawda"
Zapewne pozwolenia na budowe wydane za czasów kiedy lasami zarządzał na Edward. Ja bym poszukał odpowiedzi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Oj coś mi sie zdaje że i dla telewizji dobry temat;)
0
mieszkaniec11:03, 18 marca 2024
Co by nie mówić to jest w tym artykule sporo racji. Szli i idą po władze.
0
Wnerwiony10:56, 18 marca 2024
Wypadałoby przeprowadzić kontrolę w Pałacu Seniora w Rokicinach.To co tam się wyprawia to skandal.
0
magda10:55, 18 marca 2024
Boże, ale nędzny Pan jest. Fabera juz nic nie uratuje. Ino miody
0
kręcące się biznesy10:55, 18 marca 2024
Biznesmen Bocianowski. Biznesmeni Budni i Ustupscy. Co ze zwykłymi ludźmi?
0
autor10:52, 18 marca 2024
Ofiary są trzy. Pierwsza to pracownicy starostwa, których kompetencje się podważa, pomawia i straszy. Druga to mieszkańcy Raby, bo żyją w strachu. Trzecia to zgoda społeczna w Rabie, dotknięta podziałami.
0
taka prawda10:50, 18 marca 2024
Panie Bocianowski a może Pan wytłumaczy wszystkim na jakiej podstawie wycią Pan Las w Rokicinach Podhalańskich i teraz w samym sercu tego lasu (ok 50ha) trwają jakieś prace budowlane...(prawdopodobnie jakiś dom lub domki?????) Może ktoś kompetentny sprawdzi tą sprawę czy w lesie można cokolwiek budować??? #Nadzór_budowlany #ochrona_środowiska
0
Z Raby10:39, 18 marca 2024
Ten wywód jest tak śmieszny, widać że komuś spięło d**. Młodzi chcą zrobić coś dobrego to najlepiej obrzucić ich g***m, ale w rabie o tak wszyscy wiedzą o co chodzi.
0
Zagadka10:27, 18 marca 2024
Nie doczytałem do konca ale smród i polityka są nierozłączne.
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas